Úvod


Vítejte u nás.

V salonu Grá­cia budou o vás, milé kli­entky a kli­enti, pečo­vat a sta­rat se:

  • kadeř­nice Jana a Lucka
  • kos­me­tička, řasařka Mar­cela a Jana
  • masérka Andrea
  • pedi­kérka, mani­kérka Simona a Yvona

Abyste se cítili skvěle, odpo­či­nuli si, zre­la­xo­vali, zre­ge­ne­ro­vali mysl i tělo a zkrášlili zevněj­šek, musíte při­jít k nám do Grá­cie. Budeme o vás pečo­vat tak, že budete odchá­zet jako bohyně krásy a bohové šarmu, a věříme, že se k nám budete rádi a pra­vi­delně vra­cet.

Tým salonu Grá­cia se pra­vi­delně školí a vzdě­lává v nej­no­věj­ších tech­ni­kách péče a novin­kách zkrášlo­vání zevnějšku. Přijďte vyzkou­šet naše služby a načer­pat novou ener­gii.

Pri­o­ri­tou našeho stu­dia je osobní pří­stup ke kaž­dému z vás. Nejen při první návštěvě vám pora­díme a sdě­líme všechny potřebné infor­mace, ale dopo­ru­číme vám, co pova­žu­jeme právě pro vás za nej­vhod­nější.

Samo­zřej­mostí je i pora­den­ství v oblasti domácí péče u veš­ke­rých nabí­ze­ných slu­žeb.

Těšíme se na vás.

 

Při zru­šení nebo pře­su­nutí ter­mínu z něja­kých důvodů je potřeba dát vědět nejméně 24 hodin dopředu.
Za neo­mlu­vený ter­mín objed­nání na jakou­ko­liv službu či omlu­vený poz­ději než 24 hodin se účtuje popla­tek ve výši 50 % z objed­nané služby. 
Děku­jeme za pocho­pení.