Chemický peeling – mesosystem


Hloub­ková obnova a silné omla­zení pleti che­mic­kým pee­lin­gem
Che­mické pee­lingy, s nimiž pra­cu­jeme, jsou vhodné pro všechny typy pleti včetně kuper­ózní, a jsou určené pro osoby, které si přejí eli­mi­no­vat nedo­statky pleti a oče­ká­vají rychlé výsledky. Účinně řeší celou řadu pro­blémů.

 

 • Ošet­ření che­mic­kým pee­lin­gem pro­vádí pouze kos­me­tička Mar­cela.

Co je to che­mický pee­ling?
Che­mický pee­ling je nein­va­zivní metoda – exfo­li­ace vnější vrstvy pokožky, která se pou­žívá k pro­jas­nění, pro­čiš­tění, omla­zení pleti, vyhla­zení jem­ných vrá­sek, zjem­nění hlu­bo­kých vrá­sek, k redukci a zmen­šení roz­ší­ře­ných pórů, k rege­ne­raci pokožky poško­zené slun­cem, zesvět­lení až odstra­nění zpig­men­to­va­ných jiz­vi­ček a k pod­poře hyd­ra­tace kůže. Apli­kuje se za úče­lem zlep­šení stavu pleti.
Je nedíl­nou sou­částí kom­plexní léčby akné, pozi­tivně působí na mast­nou pokožku.
Che­mický pee­ling je rychlý a účinný postup pou­ží­vaný k omla­zení a rege­ne­raci pokožky obli­čeje, krku, dekoltu a hřbetu rukou pomocí kyse­lin.
Che­mický pee­ling je vhodný pro všechny, kteří oče­ká­vají rychlé zlep­šení vzhledu pleti.
Che­mický pee­ling je pre­ven­tivní léčebná metoda.

Jak pro­bíhá che­mický pee­ling?
Celá apli­kace trvá cca 45 minut včetně masky.

Při ošet­ření che­mic­kým pee­lin­gem se nanese směs pomocí ště­tečku na obli­čej, nechává se půso­bit něko­lik minut dle typu a cit­li­vosti pleti a následně se pleť zne­utra­li­zuje.

Jaké che­mické pee­lingy pou­ží­váme?

 • nej­čas­těji ovoc­ných kyse­lin – gly­co­lic, lactic, man­de­lic, salicylic, různé kon­cen­t­race 15%, 30%, 45% s růz­ným PH – tyto pee­lingy poštip­ká­vájí, pokožka se může olu­po­vat
 • s kyse­li­nou lac­to­bi­o­nic, feru­lic 10% – velice účinný, ale šetrný pee­ling – neštípe a nepálí, pokožka se neo­lu­puje
 • pee­ling na odstra­nění skvrn Mela­no­aut, nebo BRA – pee­lingy poštip­ká­vají, pleť se olu­puje

Lze je také kom­bi­no­vat s jinými meto­dami, jako je bios­ti­mu­lační laser. „Pokud po ošet­ření che­mic­kým pee­lin­gem pod­stou­píte ještě ošet­ření pomocí bios­ti­mu­lač­ního laseru, jeho efekt se výrazně pod­poří a dochází k rych­lejší a lepší rege­ne­raci buněk, které jsou odpo­vědné za to, jak naše pleť vypadá.
Bios­ti­mu­lační pří­stroj je velmi účinný i na ostatní pro­blémy pleti. Jeho vyu­ži­tím záro­veň také zpev­níte pokožku obli­čeje a velmi výrazně redu­ku­jete pří­padné vrásky, akné,…”

Kon­tra­in­di­kace che­mic­kého pee­lingu:

 • v těho­ten­ství
 • těsně po ope­raci
 • v horeč­na­tých sta­vech
 • akutní her­pes
 • vysoce podráž­děná či zaní­cená pokožka
 • popá­lená pleť, řezné rány
 • osoby s rako­vi­nou kůže
 • lupénka, ekzém

Ceník

Che­mický pee­ling Meso­sys­tém – obli­čej1050 Kč
Che­mický pee­ling MCCM – obli­čej, krk1250 Kč
Che­mický pee­ling MCCM – obli­čej, krk, dekolt1750 Kč
Balí­ček 3 ošet­ření obli­čeje2500 Kč
Balí­ček 5 ošet­ření obli­čeje4050 Kč
Balí­ček 3 ošet­ření obli­čej, krk3300 Kč
Balí­ček 3 ošet­ření obli­čej, krk, dekolt4500 Kč
Hřbety rukou900 Kč
Ramena1800 Kč
Záda3800 Kč
Odstra­nění pig­men­tové skvrny lokálně350 Kč
Odstra­nění pig­men­to­vých skvrn celý obli­čej BRA950 Kč
CLINICAL PEEL AOX SYSTEM – vrásky, zjem­nění pleti1050 Kč
CLINICAL PEEL BALANCING SYSTEM – odstra­nění akné, jizev 1050 Kč
PURPLE PEEL – regu­la­dor – akné, jizvy1250 Kč
RED PEEL – whi­te­ning – pig­ment, vrásky1250 Kč

Nebojte se che­mie
Sou­časný che­mický pee­ling je míchán v takové kon­cen­t­raci, že po něm v žád­ném pří­padě puchýře nezů­stá­vají. U cit­livé a zten­čené pokožky může dojít k jem­nému olu­po­vání, které zane­dlouho pomine.

U kli­en­tek s velmi cit­li­vou pletí může dojít k mír­nému zarud­nutí pokožky, které do 1 – 2 hodin, nebo nej­poz­ději do 48 hodin zcela vymizí.”

Po týdnu oče­ká­vejte novou obno­ve­nou pleť.

Vlast­nosti che­mic­kého pee­lingu

 1. Roz­ru­šuje vazby mezi kor­ne­o­cyty rohové vrstvy pokožky a účinně je odstra­ňuje.
 2. Působí na fib­ro­plasty-recep­tory, a sti­mu­luje tak tvorbu kolagenu a pro­te­o­gly­kanů v der­mis.
 3. Zvy­šuje hyd­ra­taci pokožky.
 4. Zrychlí se obnova kož­ních buněk.
 5. Dochází ke zlep­šení a omla­zení pleti.

Pou­žití che­mic­kého pee­lingu

 • akné, jiz­vičky po akné
 • vrásky a známky foto­stár­nutí
 • hrubá mastná pokožka
 • pig­men­tové skvrny – hyper­pig­men­tace

Po apli­kaci je pleť nád­herně obno­vená, omla­zená, zjem­něná, pro­jas­něná, osvě­žená, zdra­vější, pev­nější.

Výsledky ošet­ření
Výsledky jsou vidi­telné od prv­ního ošet­ření. Každé další ošet­ření se může pro­vá­dět po 20 dnech, záleží na tom, jakého efektu chceme dosáh­nout a jaký druh pee­lingu pou­ži­jeme. Nová kůže je hladší a kva­lit­nější. Po apli­kaci se zrychlí obnova kož­ních buněk.
Pro udr­žení trva­lého efektu se dopo­ru­čuje pod­stou­pit 3 – 6 ošet­ření, mezi kte­rými by měla být pauza 20 dní. Série ošet­ření zajistí trva­lejší výsledky.

Ošet­ření kla­sic­kým che­mic­kým pee­lin­gem zahr­nuje:

 • odlí­čení, toni­zaci pleti
 • nane­sení pee­lingu
 • neutra­li­zaci
 • ampulku dle řeše­ného pro­blému včetně zapra­co­vání ultra­zvu­kem
 • masku
 • závě­rečný krém s UV fak­to­rem

Ošet­ření pee­lin­gem BRAMCCM na pig­men­tové skvrny:

 • je nutná kon­zul­tace, aby byl sta­no­ven nej­vhod­nější způ­sob apli­kace. Apli­kace che­mic­kého pee­lingu BRAMCCM pro odstra­nění skvrn je dosta­ču­jící pouze jed­nou za rok.

Ošet­ření pee­lin­gem AOX SYSTEM BIONIC – Cli­ni­cal Peel – pro všechny typy pleti

 • odlí­čení, toni­zaci pleti
 • nane­sení kyse­liny lac­to­bi­o­nové (neštípe, nepálí)
 • malé čiš­tění pleti
 • nane­sení kyse­liny feru­lové (neštípe, nepálí)
 • nane­sení ampulky reti­nol a masáž obli­čeje
 • algi­ná­to­vou masku rege­nerín
 • závě­rečný krém

Po ošet­ření není pleť čer­vená ani podráž­děna!

Ošet­ření pee­lin­gem Balan­cing SYSTEM – Cli­ni­cal Peel – pro mast­nou a aknózní pleť

 • odlí­čení, toni­zaci pleti
 • nane­sení kyse­liny saly­ci­lové + aza­le­ové
 • neutra­li­zace
 • čiš­tění pleti
 • nane­sení ampulky a masáž obli­čeje
 • algi­ná­to­vou masku rege­nerín
 • závě­rečný krém

Po ošet­ření není pleť čer­vená ani podráž­děna!

 

 

Důle­žité:
Po ošet­ření che­mic­kým pee­lin­gem je nezbytné se vyva­ro­vat slu­neč­nímu záření, pou­ží­vat krém s vyso­kým fak­to­rem ochrany 30 – 50 SPF po dobu jed­noho měsíce.

Che­mické pee­lingy se apli­kují pouze mimo let­ních a slu­neč­ních měsíců.