Dárkové poukazy


Masáž, kos­me­tiku, kadeř­nické služby, mani­k­úru, pedi­k­úru můžete také daro­vat v podobě DÁRKOVÉHO POUKAZU.
Vyberte si kon­krétní službu – ta se napíše na dár­kový pou­kaz bez ceny, nebo vám vysta­víme dár­kový pou­kaz na kon­krétní částku a výběr slu­žeb necháte na obda­ro­va­ném. Kon­krétní služby si již vybere sám.

darkovy-poukaz

Obdr­želi jste dár­kový pou­kaz?

Je nutné se objed­nat mini­málně 2 týdny dopředu a při objed­nání služby, pro­sím uveďte, že se jedná o dár­kový pou­kaz.
Neza­po­meňte, že plat­nost dár­ko­vého pou­kazu jsou 3 měsíce.
V pří­padě, že Vám plat­nost dár­ko­vého pou­kazu vypr­šela, můžeme Vám ho pro­dlou­žit o 1 měsíc. Pokud ale opět nedo­ra­zíte ve zvo­le­ném pro­dlou­že­ném ter­mínu, cena dár­ko­vého pou­kazu se sníží o 50% z dané částky či služby.

Pokud u pro­dlou­že­ného dár­ko­vého pou­kazu zru­šíte objed­nání, z jaké­ho­ko­liv důvodu, méně než 24 hodin, dár­kový pou­kaz již pro­padne.
Ztráta dár­ko­vého pou­kazu není nahra­di­telná a daná částka či služba pro­padá.

Při nákupu 5 dár­ko­vých pou­kazů v jeden den dosta­nete 10% slevu z cel­ko­vého součtu pou­ká­zek.