Barvení obočí a řas, depilace, parafín a jiné doplňkové služby


Korekce a bar­vení obočí
Upra­vené obočí s per­fekt­ním tva­rem a bar­vou zvý­razni tvar očí a také tvar celého obli­čeje. Správ­nou korekci – úpra­vou obočí doká­žeme oči opticky při­blí­žit (oči daleko od sebe) nebo oddá­lit (oči blízko u sebe). Špatně vytr­hané obočí může trvale poško­dit vzhled. Obočí časem nedo­růstá a po delší době špatně pro­vá­děné korekce zůstává obočí krátké nebo úplně vymizí. Obočí vám u nás rádi nabar­víme, upra­víme a pora­díme jak o něj nadále pečo­vat.

 

Bar­vení řas a obočí
Řasy a obočí ros­tou obvykle svět­lejší nebo jsou vybledlé od slu­níčka. Po nabar­vení jsou řasy a oči zvý­raz­něné. U bar­vení řas nebo obočí se volí barva dle barev­ného typu kli­entky. Na obočí pou­ží­váme nej­čas­těji světle hně­dou, středně hně­dou, nebo tmavě hně­dou barvu s tep­lým či stu­de­ným odstí­nem. Na řasy nej­lépe čer­nou barvu. V nabídce máme také maha­go­no­vou barvu.
Nabar­vené obočí a řasy vydrží při­bližně 3 – 5 týdnů.
Bar­vení řas se nedo­po­ru­čuje u zánětu spo­ji­vek a jiných očních one­moc­nění.

Depi­lace
Depi­lace tep­lým vos­kem je velmi účinná metoda k odstra­nění chloupků na celém těle. Depi­lace vydrží prů­měrně 3 – 4 týdny, vždy ale závisí na typu kůže a cyklu růstu chloupků. Oproti kla­sic­kému holení zůstane pokožka po depi­laci déle hladká a růst chloupků je ome­zen, zpo­ma­len. Chloupky jsou svět­lejší, jem­nější, slabší.

Po depi­laci bychom neměli pou­ží­vat pří­pravky, které obsa­hují alko­hol nebo parfémy. Ale­spoň jeden den se pokožka nemá pří­liš namá­čet a slunit. Tím se zabrání zaní­cení a zarud­nutí pokožky po zákroku.

TIP: po depi­laci či holení dopo­ru­ču­jeme naná­šet pouze olej, niko­liv krém. Hut­nější emulze způ­so­bují zaní­cení foli­kulu.

Na depi­laci obli­čeje pou­ží­váme spe­ci­ální vosky Ita­wax. Depi­lo­vání je méně boles­tivé a nedo­chází k zarud­nutí pokožky.

Na ostatní části těla poží­váme vosky s rollo­nem.

Sklipek 2015

Mik­ro­ma­sáž očního okolí
Oční okolí je nej­chou­los­ti­vější částí obli­čeje. Zde se nej­více pro­je­vuje únava, stres a škod­livé vnější vlivy. Díky mik­ro­ma­sáži očního okolí se odda­luje pro­ces stár­nutí, sni­žuje se pro­hlou­bení vrá­sek, zmen­šují se kruhy a váčky pod očima. Mik­ro­ma­sáž očního okolí působí proti únavě očí, boles­tem hlavy. Pra­vi­del­nou masáží dochází ke zlep­šení vidění. Mik­ro­ma­sáž očního okolí napo­máhá vypla­vo­vání toxinů, pod­po­ruje obnovu buněk, zabra­ňuje ztrátě hyd­ra­tace a pruž­nosti pokožky.

Masáž tra­pé­zo­vého svalu
Masáž, spe­ci­álně vyvi­nuta pro hloub­kové uvol­nění tra­pé­zo­vého svalu (nej­po­u­ží­va­nější sval zad). Masáž tra­pe­zo­vého svalu odstra­ňuje prudké bolesti hlavy, migrény, uvol­nění ztuh­losti šíje, uvol­ňuje napětí ze stresu, zlep­šuje okys­li­čení hlavy a mozku, pomáhá při kon­cen­t­raci a zlep­šení dýchání, má uvol­ňu­jící, antistre­sový a rela­xační úči­nek.
Indi­kace: blo­kace páteře, pálení tra­pé­zo­vého svalu, bolest mezi lopat­kami, ramen, stu­dené horní kon­če­tiny, mra­ven­čení hor­ních kon­če­tin, migrény.

Para­fí­nový zábal na ruceparafin
Para­fín je velice účinný pro suché, popraskané ruce a nohy. Pra­vi­del­nými para­fí­no­vými zábaly udr­žu­jeme ruce/nohy krásně hladké, vyži­vené a hyd­ra­to­vané, zpev­ňují se nehty, uvol­ňují ztuhlé klouby, pro­kr­vuje a vypíná se pokožka. Para­fín je spe­ci­ální vosk obo­ha­cený o vita­míny, mine­rály, bylinky.
Tep­lota je 45° – 55°C. Jeho účinky jsou zdra­votní i este­tické. Pou­ží­vat ho mohou všichni a je to úžasný dopl­něk ke kos­me­tic­kému ošet­ření.

Péče o ruce
Vyhla­zené, vyži­vené a pro­kr­vené ruce za pomocí pee­lingu, masáže rukou a apli­kace masky.

Péče o nohy
vyhla­zené, vyži­vené a pro­kr­vené nohy za pomocí pee­lingu, masáže nohou a masky.

 

CENÍK MARCELA

DEPILACE

Horní ret nebo brada80 Kč
Horní ret + brada130 Kč
Lýtka nebo ruce240 – 350 Kč
Celé nohy390 – 650 Kč
Třísla350 – 450 Kč
Pod­paží180 – 250 Kč
Záda450 – 700 Kč

BARVENÍ OBOČÍ A ŘAS

Korekce obočí79 Kč
Bar­vení obočí79 Kč
Bar­vení řas99 Kč
Bar­vení řas + botox bomb349 Kč
Lash botox bomb250 Kč
Trvalá na řasy kla­sik499 Kč
Lash Lif­ting – trvalá na řasy549 Kč
Bar­vení řas a obočí včetně kos­me­tic­kého ošet­ření je za polo­viční ceny!

OSTATNÍ

Mik­ro­ma­sáž očního okolí145 Kč
Masáž tra­pé­zo­vého svalu165 Kč
Para­fí­nový zábal na ruce90 Kč
Péče o ruce240 Kč
Péče o nohy240 Kč

CENÍK JANA

BARVENÍ OBOČÍ A ŘAS

Korekce obočí90 – 120 Kč
Bar­vení obočí120 Kč
Bar­vení řas150 Kč
Bar­vení řas při ošet­ření 90 Kč
Bar­vení obočí při ošet­ření90 Kč

DEPILACE

Horní ret 70 – 90 Kč
Brada 90 – 120 Kč
Třísla 450 Kč
Pod­paží 250 Kč
Ruce350 – 550 Kč
Celé nohy650 Kč
Nohy ke kole­nům – lýtka450 Kč