Diamantová mikrodermabraze


Dia­man­tová mik­ro­der­ma­braze je pro pleť naprosto šetrná a bez­pečná!

Fun­guje na prin­cipu mecha­nic­kého pee­lingu, kdy dia­man­tové čás­tečky obru­šují vrchní vrstvu kůže, sou­časně pleť hloub­kově čistí a roz­jas­ňují. Vyu­ží­váme hla­vice o růz­ném prů­měru a stup­ních.

Dia­man­tová mik­ro­der­ma­braze před­sta­vuje mezi našimi kli­enty nej­ob­lí­be­nější metodu v péči o pleť. Je účinná i pří­jemná a navrací pleti zdravý, svěží a krásný vzhled, stejně jako heb­kost a pruž­nost. Výsle­dek je patrný ihned po skon­čení ošet­ření. Pře­svědčte se na vlastní oči! Pro kaž­dého kli­enta volíme jed­not­livé postupy i metody vždy v závis­losti na jeho přání i typu pleti.

 

 • Dia­man­to­vou mik­ro­der­ma­brazi pro­vádí pouze kos­me­tička Mar­cela.

Dia­man­to­vou mik­ro­der­ma­brazí dochází k odsátí a odstra­nění zro­ho­va­tě­lých kož­ních buněk, zlep­šení, pro­kr­vení pokožky a sti­mu­laci kolage­no­vých vlá­ken. Po ošet­ření dia­man­to­vou mik­ro­der­ma­brazí by mělo násle­do­vat ošet­ření vhod­nými kos­me­tic­kými pří­pravky.

Výsledky jsou zna­telné již po prv­ním ošet­ření.dsc_7128

Dia­man­tová mik­ro­der­ma­braze se pro­vádí na obli­čeji, krku, dekoltu a dal­ších čás­tech těla u jaké­ho­ko­liv typu pleti.

Velmi dobře působí zejména na:

 • vyhla­zení jem­ných vrá­sek
 • vylep­šení až odstra­nění jiz­vi­ček po akné, poo­pe­rač­ních jizev a strií
 • posí­lení vrchní vrstvy epi­dermu – pro­jas­nění tónu pleti
 • hloub­kové čiš­tění pórů a redukce roz­ší­ře­ných pórů
 • sní­žení pro­dukce kož­ního mazu u mastné pleti
 • zlep­šení pro­kr­vení
 • odstra­nění povr­cho­vých pig­men­tací a sta­řec­kých skvrn
 • reju­ve­naci a rege­ne­raci pleti (omla­zení a pre­venci stár­nutí)
 • jako pří­pravné ošet­ření před apli­kací per­ma­nent­ního make-upu
 • jako pří­pravné ošet­ření před lase­ro­vou a IPL tera­pií

 Dopo­ru­ču­jeme pro per­fektní výsle­dek kom­bi­no­vat dia­man­to­vou mik­ro­der­ma­brazi s masáži obli­čeje.

 

Ceník

Der­ma­braze ke kos­me­tic­kému ošet­ření150 Kč
Der­ma­braze + krém
odlí­čení, toni­zace, der­ma­braze – pee­ling, krém
350 Kč
Der­ma­braze + masáž
odlí­čení, toni­zace, der­ma­braze – pee­ling, masáž obli­čeje
480 Kč
Der­ma­braze + maska
odlí­čení, toni­zace, der­ma­braze – pee­ling, maska dle tytu pleti
480 Kč
Der­ma­braze + ultra­zvu­ková špachtle + maska
odlí­čení, toni­zace, der­ma­braze – pee­ling, čiš­tění utra­zvu­ko­vou špachtlí, maska dle typu pleti
730 Kč