Brazilský keratin


U nás v salonu pou­ží­váme ten nej­kva­lit­nější bra­zil­ský kera­tin. Kera­ti­no­vou kůru na vlasy žádejte u našich kadeř­nic.

Co je to kera­tin?
Kera­tin je pří­rodní látka – bíl­ko­vina, která je obsa­žena při­bližně 88 pro­centy v našich vla­sech, má dobrou pev­nost a ochranné vlast­nosti zkva­lit­ňují vlas zevnitř i zvenčí. Mole­kuly kera­tinu pro­ni­kají do vlasů a opra­vují jeho vnitřní poško­zení, tím se vytváří ochranná vrstva proti dal­šímu poško­zení.

Cena: 1000 – 1600 Kč

Kera­ti­nová kúra na vlasykeratin-cert
Je revo­luční pro­dukt, který je řeše­ním pro ty, kteří se trápí poško­ze­nými, nepo­sluš­nými, kudr­na­tými vlasy a vlasy bez lesku. Pokud tou­žíte po krás­ných, zdra­vých, hlad­kých, lesk­lých, nebo lehce tva­ro­va­tel­ných vla­sech, pak je kera­ti­nová kúra skvě­lým řeše­ním.
Bra­zil­ský kera­tin není che­mický pro­ces, který naru­šuje vazby vlasů. Kera­tin je jemná vyži­vu­jící péče, která působí jen na vnější vrstvu vlasů. Není tedy žádné riziko poško­zení vlasů, nebo jejich lámání. Kera­ti­nové ošet­ření má dlou­ho­dobý, niko­liv však trvalý úči­nek. Postu­pem času se z vlasů vymývá a nepo­ne­chává stopy poško­zení. Vyža­duje obnovu cca po 3 měsí­cích.

Pou­žití bra­zil­ského kera­tinu
Kera­tin je uni­ver­zální pro­dukt, bez­pečný pro pou­žití u všech typů vlasů – suchých, kudr­na­tých, poni­če­ných čas­tým melí­ro­vá­ním či bar­ve­ním. Je vhodný i pro vlasy, které nebyly che­micky ošet­řo­vány. Úči­nek je u všech stejný – zdravé, lesklé vlasy, které se nekroutí a snadno se upra­vují.
Celý pro­ces ošet­ření trvá cca 3 hodiny.

Výhody kera­tinu

 • uzdra­vené a zre­ge­ne­ro­vané vlasy
 • vlasy jsou hladké, jemné a lesklé
 • dočasně rovné vlasy
 • vlasy drží jed­no­duše tvar
 • vlasy se necu­chají
 • snadná kaž­do­denní úprava
 • chrání vlasy před UV záře­ním

Pro úspěch pro­cedury je nutné 1. až 3. den dodr­žet

 • navlhnuté vlasy je nutné oka­mžitě vyfé­no­vat (od deště, sněhu, atd.)
 • vyhnout se akti­vi­tám, při kte­rých by se vlasy zpo­tily
 • vyhnout se plá­vání
 • při spr­cho­vání pou­ží­vat ochran­nou čepici
 • nedá­vat vlasy za uši a neno­sit slu­neční brýle ve vla­sech
 • nepo­u­ží­vat sty­lin­gové pří­pravky

Po prv­ním umytí vlasů – po třech dnech, již udr­žu­jeme vlasy stan­dard­ním způ­so­bem.

Po apli­kaci bra­zil­ského kera­tinu se první dva dny nesmí vlasy sva­zo­vat do copů, culíků a nesmí se pou­ží­vat spony a sponky do vlasů.

Lze kera­ti­no­vou kůru pou­žít na che­micky ošet­řené vlasy?
Kera­tin lze pou­žít na che­micky ošet­řené vlasy (bar­vené, melí­ro­vané i trva­lené vlasy).

Lze sty­lin­gové pří­pravky pou­ží­vat během prv­ních dvou dní?
Sty­lin­gové pří­pravky můžeme pou­žít až po prv­ním umytí vlasů, tzn. až za tři dny.

Jak dlouho vydrží kera­tin ve vla­sech?
Při­bližně 2 – 4 měsíce v závis­losti na typu vlasů. U panen­ských vlasů 2 měsíce, bez pou­žití spe­ci­ál­ního šam­ponu a bal­zámu s kre­a­ti­nem pouze 1,5 měsíce.

Je lepší pou­ží­vat bra­zil­ský kera­tin před nebo po bar­vení?
Pro opti­mální výsledky by mělo být pro­ve­deno bar­vení před pou­ži­tím kera­tinu. V opač­ném pří­padě počkejte s apli­kací barvy dva týdny.

Mohu si umýt vlasy po kera­ti­nové kůře a kdy?
Ano, ale nejdříve za tři dny.

Mohou se vlasy po kera­ti­nové kůře svá­zat do culíku? Mohou se pou­ží­vat sponky?
Ano, ale nejdříve za 3dny. Po prv­ním umytí vlasů.

Co mám dělat, když mi vlasy po kera­ti­nové kůře zmok­nou?
Pokud se tak stane do tří dnů po apli­kaci kera­tinu, vlasy oka­mžitě vyfou­kejte do tvaru účesu.

Mohu se kou­pat v bazénu, nebo v moři?
Ano, ale až po prv­ním umytí, tzn. za tři dny.

Kdy by se mněla udě­lat kera­ti­nová kůra znova?
Dle potřeby za 3 – 4měsíce.

Může se kera­ti­nová kůra pro­vá­dět u těhot­ných a kojí­cích žen?
Né, nedo­po­ru­ču­jeme pro­vá­dět.

Narov­nání vlasů je ved­lejší výsle­dek.