Kosmetické ošetření Chris Farrell


Jana se věnuje kos­me­tice již od roku 2012 a od té doby absol­vo­vala něko­lik druhů ško­lení a pořád se vzdě­lává. Pra­cuje s kos­me­ti­kou německé značky Chris Farrell.

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět poz­ději.

 

KVĚTNOVÁ NABÍDKA PLNÁ SLEV

DEPILACE – ruce, nohy, třísla nebo pod­paží SLEVA 25%
PRODLUŽOVÁNÍ ŘAS 600,- Kč
HYDRATAČNÍ OŠETŘENÍ – apli­kace lase­rem zdarma
Objednávky: 607 155 771

Ultra­zvu­kové čiš­tění pleti

Uni­kátní čis­tící účinky a indi­vi­du­ální pří­stup. Pokožka je opti­málně při­pra­vena
pro pou­žití další péče o pleť. Nej­lépe 3 až 4 ošet­ření v prů­běhu jed­noho měsíce.

 • odlí­čení, toni­zace
 • změk­čení pleti
 • hloub­kové čiš­tění ultra­zvu­kem
 • zapra­co­vání séra a masky k urči­tému typu pleti gal­va­nem
Cena: 45 minut – 550 Kč

Lif­tingové ošet­ření

Zajiš­ťuje při­ro­zený lif­tingový efekt na pleti.Vhodné pro mla­dou i zra­lou pleť.

 • odlí­čení, toni­zace
 • úprava a bar­vení obočí
 • změk­čení pleti
 • hloub­kové čiš­tění ultra­zvu­kem
 • masáž obli­čeje a dekoltu + mik­ro­ma­sáž očního okolí
 • hya­lu­ro­nic + gelová maska
 • zapra­co­vání lift séra a krému hya­lu­ro­nic gal­va­nem + akti­vace lase­rem
Cena: 70 minut – 790 Kč

Rege­ne­rační ošet­ření

Spe­ci­fické ošet­ření, které posky­tuje cílené řešení. Pleť se oka­mžitě zpev­ňuje,
vrásky jsou redu­ko­vány a pleť je plnější.

 • odlí­čení, toni­zace
 • úprava a bar­vení obočí
 • jemný pee­ling a změk­čení pleti
 • hloub­kové čiš­tění ultra­zvu­kem
 • masáž obli­čeje, dekoltu a mik­ro­ma­sáž očního okolí
 • zapra­co­vání rege­ne­rač­ního séra gal­va­nem + akti­vace lase­rem
 • 20 min závě­rečná maska z moř­ských řas
 • rege­ne­rační krém + akti­vace lase­rem
Cena: 120 minut – 1200 Kč

Hyd­ra­tační ošet­ření

Hydra sys­tém pro dehyd­ro­va­nou pleť. Pleť získá pruž­nost, pro­zá­ření a pohodlí.
Pro pleť s dys­funkcí dehyd­ra­tace a s potře­bou rege­ne­race.

 • odlí­čení, toni­zace
 • úprava obočí
 • změk­čení pleti
 • hloub­kové čiš­tění pleti ultra­zvu­kem
 • masáž obli­čeje a dekoltu
 • hydra sérum + Mois­ture mask
 • akti­vace lase­rem
Cena: 70 minut – 850 Kč

Ošet­ření zralé pleti

Ino­va­tivní a vysoce efek­tivní péče o obli­čej odpo­ví­da­jící na hor­mo­nální změny,
které se pro­je­vují po 45 roku věku. Ošet­ření, které obno­vuje cyk­lus mla­dosti
pleti. Určeno pro ženy po 45 roku věku. Pleť je pev­nější, hustší, pruž­nější a hladká.

 • odlí­čení, toni­zace
 • úprava a bar­vení obočí
 • jemný pee­ling, změk­čení a zahřátí pleti
 • hloub­kové čiš­tění ultra­zvu­kem
 • masáž obli­čeje a dekoltu + mik­ro­ma­sáž očního okolí
 • hya­lu­ro­nic + gelová maska
 • zapra­co­vání séra gal­va­nem + akti­vace lase­rem
Cena: 90 minut – 980 Kč

Ošet­ření aknózní pleti

Hojivé a pro­čiš­ťu­jící ošet­ření Pure Skin Mine­ral má silný a čis­tící úči­nek a tím důkladně
pro­čiš­ťuje pleť. Sou­časně pleť zklidní a postupně hojí akné.

 • odlí­čení, toni­zace
 • úprava obočí
 • jemný pee­ling, změk­čení pleti
 • hloub­kové čiš­tění ultra­zvu­kem
 • zapra­co­vání RAS a Acnol séra a Pure Skin gal­va­nem
 • maska z moř­ských řas + 6 min akti­vace lase­rem

CENÍK JANA

BARVENÍ OBOČÍ A ŘAS

Korekce obočí90 – 120 Kč
Bar­vení obočí120 Kč
Bar­vení řas150 Kč
Bar­vení řas při ošet­ření 90 Kč
Bar­vení obočí při ošet­ření90 Kč

DEPILACE

Horní ret 70 – 90 Kč
Brada 90 – 120 Kč
Třísla 450 Kč
Pod­paží 250 Kč
Ruce350 – 550 Kč
Celé nohy650 Kč
Nohy ke kole­nům – lýtka450 Kč
Cena: 60 minut – 650 Kč

Rege­ne­rační ošet­ření pro muže

Mezi muži velmi oblí­bené kos­me­tické ošet­ření, které je vhodné pro každý typ
pleti. Jde o osvě­žu­jící, rege­ne­rační péči. Zamě­řuje se na důkladné vyčiš­tění pleti
a oka­mžité dodání potřebné dávky hyd­ra­tace.

 • toni­zace
 • pee­ling
 • čiš­tění ultra­zvu­kem
 • mik­ro­ma­sáž očního okolí
 • rege­ne­rační sérum + rege­ne­rační maska
 • zapra­co­vání gal­va­nem + akti­vace lase­rem
 • závě­rečný krém
Cena: 60 minut – 690 Kč