Kosmetické ošetření pleti


Mar­cela se věnuje kos­me­tice již od roku 2009 a od té doby absol­vo­vala něko­lik druhů ško­lení a semi­nářů. Své zku­še­nosti začala pře­dá­vat i začí­na­jí­cím kos­me­tič­kám. Pra­cuje s kos­me­ti­kou Ger­ma­ine de Capuc­cini, Casmara a Meso­sys­tem. Ke své práci pou­žívá různé kos­me­tické pří­stroje. Nej­více se zajímá o účin­nou a šetr­nou nein­va­zivní péči. Velký důraz klade na masáž obli­čeje, která musí být pro­ve­dená s ener­gií lásky. Věnuje se také líčení, pora­den­ství a pro­dlu­žo­vání řas.

 

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět poz­ději.
Objednávky: 774 284 143

Základní kos­me­tické ošet­ření s kré­mo­vou mas­kou, nebo s algi­ná­to­vou mas­kou
Kos­me­tické ošet­ření vhodné pro cit­li­vou pleť, pleť aknózní a pro­ble­ma­tic­kou, pleť s pří­znaky stár­nutí.

Dopo­ru­ču­jeme tento typ ošet­ření, když je Vaše pleť bez jasu, nečistá, povadlá, našedlá, s roz­ší­ře­nými póry, lesklá. Dle typu a potřeby pleti si zvo­líme vhod­nou kos­me­tic­kou řadu pro­duktů. Po ošet­ření je pleť krásně čistá, hyd­ra­to­vaná a pro­jas­něná.

Ošet­ření zahr­nuje:

 • odlí­čení, pee­ling
 • hloub­kové vyčiš­tění pleti od nečis­tot a kome­donů ručně nebo ultra­zvu­ko­vou špachtlí
 • ultra­zvu­kové zapra­co­vání ampulky séra dle typu pleti
 • v pří­padě potřeby pro­ve­dení ozo­ni­zace
 • masáž obli­čeje pro ochranu der­mis, zklid­nění, rege­ne­raci a rov­no­váhu pleti
 • závě­reč­nou masku dle typu pleti. Vybrat si můžete kré­mo­vou smý­va­tel­nou nebo moř­skou algi­ná­to­vou slu­po­vací masku
 • závě­rečný krém dle typu pleti

Kos­me­tické ošet­ření včetně dia­man­tové mik­ro­der­ma­braze: +150 Kč (náhrada za pee­ling).

Odstra­nění mílii včetně kos­me­tic­kého ošet­ření do 5 ks zdarma, nad 5 ks za pří­pla­tek 50 Kč

Odstra­nění mílii bez kos­me­tic­kého ošet­ření 100 Kč (do 10 ks).

Cena: 90 min – 880 Kč

Lif­tingové kos­me­tické ošet­ření – TIMEXPERT LIFT-IN Vector3  

Úplná obnova struk­tury pleti – opět vymo­de­lo­vaná tvář. Nej­no­vější tech­no­lo­gie díky slo­žení V-MATRIX při­náší hloub­kový úči­nek, který se pro­je­vuje sil­ným lif­tingo­vým efek­tem na povrchu. Obno­vuje vnitřní struk­turu pokožky a opě­tovně tvář zpev­ňuje, vypíná a remo­de­luje.
Dopo­ru­čeno kli­entkám, které chtějí oddá­lit plas­tiku obli­čeje, a jako kos­me­tická alter­na­tiva lékař­ského lif­tingu.

Vhodné pro kli­enty od 40+

 • ošet­ření doko­nale tva­ruje kon­tury obli­čeje
 • redu­kuje a vypl­ňuje vrásky zevnitř
 • pleť je pev­nější, nád­herně pružná a mla­distvá
 • postupný a dlou­ho­tr­va­jící lif­ting

 

Ošet­ření zahr­nuje:

 • odlí­čení povr­chové a malé čiš­tění pleti, úpravu obočí
 • enzy­ma­tický tri­activní pee­ling
 • lif­tingové ple­ťové sérum V-3Firm + zapra­co­vání ultra­zvu­kem (po domluvě můžeme zapra­co­vat mezo­te­ra­pii)
 • lif­tingo­vou masáž obli­čeje, krku, dekoltu Defi­ne­lift
 • dvou­fá­zo­vou masku Filler-Net Mask
 • závě­rečný krém V-3 Up
Cena: 90 min – 1.250 Kč

Nein­va­zivní kos­me­tické ošet­ření – ARGIRELIN

Kos­me­tické ošet­ření s Argi­re­line (ace­tyl hexa­pep­tid) je paten­to­vaná aktivní látka, která působí stej­ným mecha­nis­mem jako botu­lo­to­xin, ale na roz­díl od botu­lo­to­xinu je nein­va­zivní, a tudíž mno­hem bez­peč­nější a šetr­nější.

Argi­re­lin je nej­vět­ším anti-agin­go­vým a pro­ti­vrás­ko­vým hitem poslední doby. Jedná se o super­ak­tivní složku s při­ro­ze­ným sil­ným účin­kem boto-like = úči­nek oka­mži­tého vypnutí pleti.
Vhodné pro kli­entky 35+

 • ošet­ření dodává pleti hyd­ra­taci, pev­nost a pruž­nost
 • výrazný omla­zu­jící efekt
 • pre­ven­tivně působí proti vzniku výra­zo­vých vrá­sek a usnad­ňuje jejich odstra­nění
 • další aktivní látky – kyse­lina hya­lu­ro­nová, kolagen, pro­te­o­gly­kany

Argi­re­lin ošet­ření zahr­nuje:

 • odlí­čení, malé čiš­tění pleti, úpravu obočí
 • enzy­ma­tický tri­activní pee­ling
 • ple­ťové sérum Argi­re­line + zapra­co­vání ultra­zvu­kem (po domluvě můžeme zapra­co­vat mezo­ta­ra­pii)
 • masáž obli­čeje, krku, dekoltu
 • hyd­ro­ge­lo­vou Argi­re­line masku
 • závě­rečný krém

Upo­zor­ňuji, že se nejedná o umrt­vení či zne­hyb­nění svalů.
Pro dosa­žení vyni­ka­jí­cích výsledků se dopo­ru­čuje pod­stou­pit 4 – 6 ošet­ření s časo­vou pro­dle­vou 7 – 14 dní.

Ošet­ření Argi­re­lin s mezo­te­ra­pii 1.150 Kč

Cena: 90 min – 1050 Kč

Kolage­nové ošet­ření – EXLUSIVE COLLAGENE

Hyd­ra­tace a hloub­ková rege­ne­race poško­ze­ných kolage­no­vých a elas­ti­no­vých vlá­ken v pokožce. Kolage­nové ošet­ření má silné pro­ti­vrás­kové a roz­jas­ňu­jící účinky. Vhodné pro kli­entky, které potře­bují zpev­nit pleť, dopl­nit hyd­ra­taci a zpo­ma­lit pro­ces stár­nutí.

Vhodné pro všechny typy pleti 35+

 • vidi­telně se zjemní vrásky a zmizí podráž­dění
 • obno­vení a vypl­nění kolage­no­vých vlá­ken v pleti
 • pleť je pev­nější a pružná
 •  hlavní slož­kou je kolagen, kyse­lina hya­lu­ro­nová a vita­min C

Kolage­nové ošet­ření zahr­nuje:

 • odlí­čení, malé čiš­tění pleti, úpravu obočí
 • enzy­ma­tický tri­activní pee­ling
 • kolage­nové sérum + zapra­co­vání ultra­zvu­kem (po domluvě můžeme zapra­co­vat mezo­ta­ra­pii)
 • masáž obli­čeje, krku, dekoltu
 • hyd­ro­ge­lo­vou masku s kolage­nem
 • závě­rečný krém

Kolage­nové ošet­ření včetně mezo­te­ra­pie 1.180 Kč

Cena: 90 min – 980 Kč

Kavi­á­rové ošet­ření se zla­tem – Luxe Caviar Gold

Kavi­á­rové ošet­ření se zla­tem je zvlášť vhodné pro pleť una­ve­nou, suchou, zra­lou a pro pleť, která má výraz­nou potřebu rege­ne­race a výživy. V kom­bi­naci se zla­tem,  je velmi účinné pro vypnutí pleti a vyhla­zení vrá­sek.

Výtažky z kavi­áru rege­ne­rují a vyži­vují pleť, obno­vují buněč­nou struk­turu, hyd­ra­tují, zjem­ňují a zvláč­ňují pleť.
Zlato sti­mu­luje okys­li­čo­vání buněk, působí oka­mži­tým lif­tingo­vým efek­tem a zvy­šuje účin­nost ostat­ních slo­žek, jako jsou vita­miny, ami­no­ky­se­liny, lipo­somy, sojový leci­tin.

Ošet­ření se zla­tem vhodné pro suchou pleť 30+

 

Kavi­á­rové ošet­ření se zla­tem zahr­nuje:

 • odlí­čení, malé čiš­tění pleti, úpravu obočí
 • enzy­ma­tický tri­activní pee­ling
 • kavi­á­rové sérum + zapra­co­vání ultra­zvu­kem (po domluvě můžeme zapra­co­vat mezo­ta­ra­pii)
 • masáž obli­čeje, krku, dekoltu
 • zla­tou hyd­ro­ge­lo­vou masku
 • závě­rečný krém

Kavi­á­rové ošet­ření se zla­tem včetně mezo­te­ra­pie 1.080 Kč

Cena: 90 min – 890 Kč

Odstra­nění pig­men­to­vých skvrn – Time­x­pert White

Odstra­nění pig­men­to­vých skvrn – AOX CLINICAL PEEL

Pro kli­entky s nepra­vi­del­nou pig­men­tací (hnědé skvrny v obli­čeji) – poru­chou ve vytvá­ření mela­ninu.

Ošet­ření pro pre­venci, regu­laci a korekci skvrn na pleti. Pig­men­tové skvrny vidi­telně bled­nou již po prv­ním ošet­ření. Ved­lejší úči­nek je vypnutí a pro­jas­nění pleti.

Po apli­kaci 20% kyse­liny gly­ko­lové, anebo kyse­liny lac­to­bi­o­nové a feru­lové, dochází k exfo­li­aci pleti, čímž se zvýší úči­nek následně apli­ko­va­ných pří­pravků, skvrny jsou svět­lejší a odstín pokožky se vyrov­nává již po první apli­kaci.

Na roz­díl od běž­ných che­mic­kých pee­lingů toto ošet­ření nevy­vo­lává pocity svě­dění, ští­pání či pálení. Je vhodný pro všechny typy pleti i ty nej­cit­li­vější. Toto kos­me­tické ošet­ření nese také název Che­mické pee­lingy nové gene­race. To zna­mená, že po ošet­ření můžete jít do práce nebo na večí­rek a vyko­ná­vat všechny čin­nosti.

Ošet­ření zahr­nuje:

 • odlí­čení, malé čiš­tění pleti, úpravu obočí
 • pee­ling s kyse­li­nou lac­to­bi­o­no­vou nebo 20% kyse­li­nou gly­ko­lo­vou
 • sérum white nebo kyse­linu feru­lo­vou
 • masáž obli­čeje, krku, dekoltu s white kré­mem nebo reti­no­lem
 • masku white nebo rege­nerín
 • závě­rečný krém

Na odstra­nění pig­men­to­vých skvrn pou­ží­váme i kla­sické che­mické pee­lingy různé % kon­cen­t­race s odliš­ným PH. Vždy je nutná kon­zul­tace a více najdete na http://salongracia.cz/chemicky-peeling-mesosystem/

Cena: 90 min – 1100 Kč, 1050 Kč

Hyd­ra­tační ošet­ření s kyse­li­nou hya­lu­ro­no­vou

Kos­me­tické ošet­ření s kyse­li­nou hya­lu­ro­no­vou a se 100% slož­kou moř­ského původu je vhodné v kaž­dém roč­ním období a pro všechny typy pleti. Pokožka jmasážní váleèek s germánieme hyd­ra­to­vaná, pev­nější, pro­zá­řená a barva sjed­no­cená. Kyse­lina hya­lu­ro­nová obsa­huje mole­kulu vyso­ce­mo­le­ku­lární, střed­ně­mo­le­ku­lární a níz­ce­mo­le­ku­lární. Ošet­ření tedy působí ve všech třech vrst­vách pokožky. Kyse­lina hya­lu­ro­nová má vysoce léčivý úči­nek na kůži a vypl­ňuje pro­stor mezi kolage­no­vými vlákny, tím pak mizí vrásky.

Aktivní složky této eko­lo­gické řady – kon­cen­t­ro­vaná moř­ská voda a výtažky z moř­ských řas, spl­ňují všechny potřebné poža­davky pro ozna­čení cer­ti­fi­ká­tem ECOCERT®.

Vhodné pro všechny typy pleti včetně té nej­cit­li­vější. Velmi dobré výsledky při­ná­šejí i u aknózní, ekze­ma­tické pleti, pokožky trpící pso­ri­á­zou či sebo­re­ic­kou der­ma­ti­ti­dou.

Ošet­ření zahr­nuje:

 • odlí­čení, malé čiš­tění pleti, úpravu obočí
 • enzy­ma­tický pee­ling
 • 3-fáze séra + zapra­co­vání ultra­zvu­kem (po domluvě můžeme zapra­co­vat mezo­ta­ra­pii)
 • masáž obli­čeje, krku, dekoltu
 • algi­ná­to­vou masku s moř­skou řasou a kyse­li­nou hya­lu­ro­no­vou
 • závě­rečný krém s kyse­li­nou hya­lu­ro­no­vou

Sou­částí ošet­ření je rela­xační masáž váleč­kem ROL&LIFT, který obsa­huje ger­ma­nium.

Cena: 90 min – 1050 Kč

Čoko­lá­dové ošet­ření pleti 

Čoko­lá­dové ošet­ření je bohaté na anti­o­xi­danty a účinné při omla­zo­vání obli­čeje. Velmi vhodné na suchou, zra­lou,  dehyd­ro­va­nou a šupi­na­tou pleť. Čoko­láda je bohatá na vita­miny A, B, C, D, kyse­linu lis­to­vou, ami­no­ky­se­liny, pro­teiny, hyd­ráty uhlíku, mine­rály (váp­ník, hoř­čík, sodík, železo..) Toto ošet­ření se nedo­po­ru­čuje na pleť mast­nou a aknózní. Vůně čoko­lády u kos­me­tic­kého ošet­ření je neu­vě­ři­telně pří­jemná.

Kos­me­tické ošet­ření zahr­nuje:

 • odlí­čení, úpravu obočí
 • čoko­lá­dový pee­ling
 • čoko­lá­do­vou masáž obli­čeje, krku, dekoltu
 • čoko­lá­do­vou algi­ná­to­vou masku
 • závě­rečný krém
Cena: 60 min – 850 Kč
oční ošetření vrásek

Ošet­ření výra­zo­vých vrá­sek očního okolí

Ošet­ření očních mimic­kých vrá­sek, které oddálí chi­rur­gický zásah. Zna­telně omla­zuje pohled i cel­kový výraz obli­čeje.

Ošet­ření odstra­ňuje a vypl­ňuje vrásky v oblasti očního okolí, dochází k redukci váčku a nafia­lo­vě­lého zabar­vení kruhů pod očima. Oblast očního okolí je cel­kově více hyd­ra­to­vaná a vypnutá.

Mik­ro­ma­sáž očního okolí při­náší očím velmi vel­kou úlevu.

Ošet­ření je vyni­ka­jí­cím doplň­kem k běž­nému ošet­ření. Úči­nek je podobný kolage­no­vým injek­cím..

Ošet­ření očního okolí zahr­nuje:

 • sérum, které se zapra­cuje ultra­zvu­kem (po domluvě zapra­cu­jeme mezo­te­ra­pii)
 • mik­ro­ma­sáž očního okolí
 • oční masku

Více infor­mací o pro­blé­mové oblastí očního okolí vám poskyt­neme v salonu.

Cena: 30 min – 430 Kč
kosmetika salon

Rela­xační lif­tingová masáž obli­čeje

Masáž vhodná pro rychlé zre­ge­ne­ro­vání a vypnutí pleti. Působí proti stresu, únavě, bolesti hlavy, posi­luje a povzbu­zuje funkce pokožky.

Při této masáži se klade důraz na práci s ener­gií a vyu­žití akupre­sur­ních bodů v obli­čeji. Kromě výraz­ného kos­me­tic­kého efektu kli­ent doko­nale zre­la­xuje a může se zba­vit i růz­ných pro­blémů způ­so­be­ných fyzic­kým a dušev­ním napě­tím.

Ošet­ření zahr­nuje:

 • odlí­čení, toni­zaci
 • pee­ling
 • masáž obli­čeje
 • závě­rečný krém
 • + ampulka – sérum pod masáž za pří­pla­tek

Rela­xační masáž obli­čeje s mas­kou

45 min – 480 Kč

Ošet­ření zahr­nuje:

 • odlí­čení, toni­zaci
 • pee­ling
 • masáž obli­čeje
 • masku kré­mo­vou
 • závě­rečný krém
 • + sérum pod masáž za pří­pla­tek
Cena: 30min – 420 Kč

 3O minu­tové EXPRES ošet­ření s OXY MASKOU

Okys­li­ču­jící maska je vhodná pro všechny typy pleti, včetně velmi cit­livé. Pleť inten­zivně, avšak šetrně čistí. Pleti kuřa­ček vrátí zdra­vou barvu a svě­žest již za pár minut. Maska působí na buněčné úrovní, dodává ener­gii, pokožku vidi­telně omla­zuje a napo­máhá efek­tivně sti­mu­lo­vat vstře­bá­vání aktiv­ních látek. Výsled je úžasný již po něko­lika minu­tách.

Ošet­ření zahr­nuje:

 • odlí­čení
 • oxy masku
 • masáž obli­čeje
 • závě­rečný krém

Cena bez masáže 15 min – 220 Kč

Cena včetně jaké­ho­ko­liv kos­me­tic­kého ošet­ření 150 Kč

Cena: 30 min – 440 Kč

Čiš­tění pleti  + maska

Čiš­tění pleti + masáž obli­čeje

Ošet­ření zahr­nuje:

 • odlí­čení, toni­zaci, pee­ling
 • čiš­tění hloub­kové ultra­zvu­ko­vou špachtlí + dočiš­tění ruční
 • maska dle typu pleti kré­mová, nebo masáž obli­čeje
 • závě­rečný krém
 • + sérum dle potřeby pleti za pří­pla­tek

CENÍK MARCELA

DEPILACE

Horní ret nebo brada80 Kč
Horní ret + brada130 Kč
Lýtka nebo ruce240 – 350 Kč
Celé nohy390 – 650 Kč
Třísla350 – 450 Kč
Pod­paží180 – 250 Kč
Záda450 – 700 Kč

BARVENÍ OBOČÍ A ŘAS

Korekce obočí79 Kč
Bar­vení obočí79 Kč
Bar­vení řas99 Kč
Bar­vení řas + botox bomb349 Kč
Lash botox bomb250 Kč
Trvalá na řasy kla­sik499 Kč
Lash Lif­ting – trvalá na řasy549 Kč
Bar­vení řas a obočí včetně kos­me­tic­kého ošet­ření je za polo­viční ceny!

OSTATNÍ

Mik­ro­ma­sáž očního okolí145 Kč
Masáž tra­pé­zo­vého svalu165 Kč
Para­fí­nový zábal na ruce90 Kč
Péče o ruce240 Kč
Péče o nohy240 Kč

Při zru­šení nebo pře­su­nutí ter­mínu z něja­kých důvodů je potřeba dát vědět nejméně 24 hodin dopředu. Za služby neo­mlu­vené či omlu­vené poz­ději než 24 hodin se účtuje storno popla­tek ve výši 50 % z objed­nané služby.
Děkuji za pocho­pení.

Každé kos­me­tické ošet­ření se může navý­šit cca 95 – 180,- Kč za sérum navíc, vždy po domluvě.

 

 

Cena: 60 min – 730 Kč