Laserové ošetření


Bios­ti­mu­lační lase­rové ošet­ření v kos­me­tice
Lase­rové kos­me­tické ošet­ření má pro živé buňky zásadní význam. Laser při ošet­ření svým svě­tel­ným paprskem povzbu­zuje meta­bo­lis­mus buňky a nastává zře­tel­nější urych­lení hojení ran, lepší výživa, rege­ne­race, omla­zení  a cel­kově rych­lejší zlep­šení stavu pleti.

Lase­rové světlo se u ošet­ření v jed­not­li­vých buň­kách pře­mě­ňuje z ener­gie svě­telné na ener­gii buněč­nou. To zna­mená, že poško­zená, osla­bená buňka se nám začne omla­zo­vat a pra­vi­del­ným ošet­ře­ním doká­žeme vyře­šit pro­blém, který nás trápí.

Lase­rové ošet­ření má tři základní efekty: bios­ti­mu­lační, anal­ge­tický, pro­ti­zá­nět­livý. Velice dobře proto působí na samém začátku jaké­ho­ko­liv zaní­cení či pora­nění kůže. laser ošetření

Bios­ti­mu­lační laser se může pou­ží­vat na všechny typy pleti. Tento bios­ti­mu­lační laser nepálí, a na roz­díl od laseru lékař­ského pleť nikdy nepo­ško­zuje.

Laser při jed­nom jedi­ném ošet­ření řeší čtyři nej­dů­le­ži­tější pro­blémy:

  • vrásky
  • akné
  • poru­chy pig­mentu
  • kuper­óza – popraskané žilky

Účin­nost bios­ti­mu­lač­ního lase­ro­vého ošet­ření dopl­ňuje lase­rová kos­me­tika a to proto, že laser dodává ener­gii někte­rým lát­kám, které jsou v pří­prav­cích pou­žity a jsou cit­livé na lase­rové světlo.
V praxi to zna­mená, že se zvolí lase­rová kos­me­tika podle toho, co potře­buje kli­ent vylep­šit, a po nane­sení se ozáří lase­ro­vým paprskem.

Lase­rové ošet­ření se pou­žívá na:
AKNÉ, VRÁSKY, PORUCHY PIGMENTU, KUPERÓZU – popraskané žilky, OPAR, LIŠEJ, STRIE, JIZVY, JIZVIČKY PO AKNÉ, REGENERACI VLASŮ, REGENERACI PODKOŽÍ, REGENERACI NEHTŮ, HEMATOM, POPÁLENINY I. Stupně, KELOIDNÍ JIZVY, POLEPTÁNÍ, OPRUZENINY, OMRZLINY, ZAČÍNAJÍCÍ VITILIGO, MIGRÉNA, ALERGICKÁ DERMATITIDA, PO OŠETŘENÍ PERMANENTU, BIOSTIMULACI PLETI.

Pra­vi­dlo: nezá­leží na délce ošet­ření, ale na čet­nosti. Čím dříve se začne s oza­řo­vá­ním, tím lépe. Na jizvy starší dva roky tento bios­ti­mu­lační laser již nea­pli­ku­jeme.

Kolagen je nej­sil­nější bíl­ko­ví­nové vlákno v našem těle. Zajiš­ťuje rege­ne­raci tkání, hyd­ra­tuje pokožku a zaru­čuje správ­nou elas­ti­citu. S při­bý­va­jí­cím věkem nám v pokožce ubývá více vody a začí­nají se tvo­řit první vrásky, které se při nedo­sta­tečné péči a dehyd­ra­taci začí­nají pro­hlu­bo­vat. Lid­ské tělo si dokáže vytvá­řet kolagen sám, ale pouze do urči­tého věku. Po cca 25 roku nám v pokožce začína kolagen ubý­vat.

Kom­bi­nace laseru a kolagenu při­náší jednu z nej­lep­ších omla­zo­va­cích metod.

Ceník

LASEROVÉ KŮRY
10 ošet­ření + 3 zdarma1942 Kč
10 ošet­ření + 3 zdarma + kos­me­tika na doma2840 Kč
* Laser včetně kos­me­tic­kého ošet­ření90 Kč
* Laser jedno ošet­ření s kos­me­ti­kou dle typu pleti170 Kč
Lase­rové kůry se apli­kují 1 – 3 krát za týden.