Manikúra dámská – pánská


Yvona pra­cuje jako mani­kérka již přes 6 let. Věnuje se neje­nom kla­sické mani­kúře, ale také apli­kací gellaků, které jsou šetr­nější k neh­tům než kla­sická mode­láž gelem a akri­lem. Pra­cuje se znač­kou Viny­lux, Stri­plac a CND Shellac, Cuc­cio.

Po – na objed­nání

Čt – Pá – na objed­nání

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět poz­ději.

Objednávky: 777 787 792

Simona pro­vádí kla­sic­kou mani­k­úru víc než 10 let. Dává před­nost kla­sické úpravě před mode­láži. Mode­láž nehtů nepro­vádí. Pro péči pou­žívá značku Callusan a různé značky laků. Věnuje se také zele­ným potra­vi­nám Green Ways.

Út – St – na objed­nání

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět poz­ději.

Objednávky: 775 744 742

Kou­zelné slovo mani­k­úra pochází z latiny a zna­mená pěs­tění rukou. Dopře­jte si ten pocit krás­ných a upra­ve­ných rukou, bez zlá­ma­ných, roz­tře­pe­ných a okou­sa­ných nehtů. Naše ruce jsou vždy a všude vidět a jsou vaší vizit­kou, nejen zdraví, ale také čis­toty a upra­ve­nosti.

Kla­sická mani­k­úra zahr­nuje:manikúra

  • dez­in­fekci
  • úpravu délky a tvaru nehtů do poža­do­va­ného tvaru
  • úpravu cuti­kuly a neh­to­vého valu
  • leš­tění nehtů
  • leh­kou masáž dlaně a zápěstí výživ­ným kré­mem

 

P-Shine – Japon­ská mani­k­úra

manikúra - p-shineJapon­ská péče o pří­rodní nehty – P-Shine, pod­po­ruje pro­kr­vení, zdravý růst nehtů a chrání je před nepří­z­ni­vými vlivy.
P-Shine je vhodný nejen pro ženy, ale i muže.
Je to pří­rodní kúra, kde se pomocí spe­ci­ální leš­tičky vpra­cuje do nehtů směs vče­lího vosku, mateří kašičky a kře­mi­čité hlinky, která se těží v japon­ském moři. Dále obsa­huje ben­to­nit, jemné para­fíny, gly­ce­rin, pan­the­nol, vita­míny A,E,H a pro­vi­ta­min B5.
Ihned po apli­kaci nehet získá velmi vysoký lesk. P-Shine kúru je vhodné dopl­ňo­vat kaž­dých 14 dní.
P. Shine není vhodný pro tenké a velmi zni­čené nehty.

Para­fí­nový zábal parafin

Para­fín je mine­rální vosk, který se nanáší na ruce teplý a tím se zvýší čin­nost mazo­vých žláz, pro­hřívá drobné kloubní spoje, vyrov­nává suchý kožní reliéf, urych­luje meta­bo­lis­mus. Pod para­fín se apli­kuje navíc silná vrstva krému, aby úči­nek byl ještě víc úči­nější.
Nepro­vádí se při vyso­kém tlaku, dně, kar­di­os­ti­mu­lá­toru a na nemocné kůži – popá­le­niny, bra­da­vice, plísně.

Mode­láž nehtů - Shella­cem nebo Stri­pla­cem.

Poží­váme pouze gellaky. Kla­sické gelové nehty, při kte­rých se ničí (obru­šuje, zten­čuje) plo­ténka nehtů, nepro­vá­dime.pedikura a manikúra

Shellac je sys­tém lako­vání nehtů, který sli­buje dlou­hou výdrž per­fektní mani­k­úry na pří­rod­ních neh­tech.

Nejde o mode­láž, ale pouhé lako­vání. Nanáší se jako lak, nosí se jako gel a šetrně se odstra­ňuje. Nebrousí se Váš nehet. Záro­veň je hypo­a­ler­genní. Stačí 30 vte­řin v UV lampě. Vydrží krás­ných 14 dní i déle.

Stri­plac je první  lak  na  nehty,  který  vydrží až 10 dní bez chy­bičky, neod­lu­puje se a odstra­ňuje se velmi snadno, bez pou­žítí odla­ko­vače nebo teku­tiny na bázi ace­tonu. Nanáší se jako lak a vytvr­zuje se na 60 sekund v LED nebo UV lampě. Když vás po 10 dnech barva pře­stane bavit, stačí  Stri­plac  odloup­nout  od  kořene  nehtů.  Nehet  zůstává  zdravý, posí­lený, není vysta­ven půso­bení odla­ko­vače, ace­tonu nebo pilo­vání.

Ceník

Mani­k­úra pro dámy a pány290 Kč
Mani­k­úra relax – lázeň­ská 399 Kč
P.Shine – Japon­ská mani­k­úra/pouze u Simony420 Kč
Mode­láž nehtů – Shellac /pouze u Yvony380 Kč
Mode­láž nehtů – Stri­plac /pouze u Yvony350 Kč
Odstra­nění shellaku, stri­plaku /pouze u Yvony150 Kč
Zábal výživný, nebo para­fín100 Kč
Lako­váni zpev­ňu­jící, vita­mí­nové, výživa 30 Kč
Lako­vání barevné50 Kč
Lako­vání fran­cie nebo Viny­lux70 – 100 Kč
Odla­ko­vání10 Kč
Sušič laku20 Kč
Mani­k­úra luxusní (120 minut)
mani­k­úra základní, pee­ling, masáž, para­fi­nový zábal, P-Shine, lako­vání (i pro pány spe­ci­ál­ním lakem)
640 Kč
Kom­plet Mani­k­úra luxusní + Pedi­k­úra luxusní (cca 4 hodiny)1400 Kč
Stálí kli­enti mají nižší věr­nostní ceny, infor­mace si pro­sím vyžá­dejte u Simony a Yvony

Pedi­k­úra dám­ská – pán­ská