Masáže regenerační, lymfatické


Andrea ovládá něko­lik růz­ných masáži. Nej­ob­lí­be­nější masáží je lym­fa­tická a kla­sická, volí takový druh masáže, která vám uleví a pomůže neje­nom od bolesti, ale záro­veň při ní načer­páte novou ener­gii. V oboru pra­cuje již něko­lik let a jakou­ko­liv masáž můžete po domluvě zkom­bi­no­vat s tera­pií.

Út, St - na objed­nání 10°° – 20°°

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět poz­ději.
Objednávky: 777 807 522

Klasická relaxační, regenerační masážmasaze-dkk_1032

Slouží k uvol­nění těla a mysli, odstra­ňuje stres a napětí, zmír­ňuje bolesti zad, ztuh­lost šíje, při­náší zklid­nění a cel­kově osvě­žuje.

Účinky masáže

 • zlep­šuje krevní oběh
 • napo­máhá k rege­ne­raci orga­nismu
 • zlep­šuje cel­kový vzhled
 • zpo­ma­luje vznik vrá­sek, navrací kůži elas­ti­citu
 • udr­žuje člo­věka v dobré tělesné i psy­chické kon­dici

Kon­tra­in­di­kace masáže

 • infekční one­moc­nění, chřipka
 • onko­lo­gická one­moc­nění
 • první tri­mestr těho­ten­ství
 • nedo­po­ru­čuje se nepro­dleně po těžké fyzické námaze a bez­pro­středně po jídle

Lymfatická masáž – manuální lymfodrenážmasaze-andrea

Je jemná hma­tová tech­nika ovliv­ňu­jící lym­fa­tický sys­tém. Slouží k obnově a zvý­šení oběhu lymfy.

Účinky lym­fa­tické masáže

 • pod­po­ruje imu­nitu, obra­ny­schop­nost orga­ni­zmu
 • odstra­ňuje škod­li­viny z těla – toxiny
 • napo­máhá k odbou­rání tuko­vých tkání (pome­ran­čová kůže)
 • zmír­ňuje a odstra­ňuje otoky
 • zlep­šuje stav pokožky
 • pre­vence vzniku kře­čo­vých žil

Kon­tra­in­di­kace lym­fa­tické masáže

 • infekční a bak­te­ri­ální one­moc­nění
 • horeč­naté stavy
 • zápal žil, trom­bóza
 • hyper­funkce štítné žlázy
 • nádo­rová one­moc­nění

Pokud trpíte nemo­cemi srdce, jater, led­vin nebo jste nastá­va­jící mamin­kou od 4. měsíce těho­ten­ství, poraďte se, pro­sím, o vhod­nosti lym­fodre­náže s Vaším ošet­řu­jí­cím léka­řem.
Dopře­jte svému tělu uvol­nění od celo­den­ního stresu a své mysli relax od nega­tiv­ních myš­le­nek.

 

Indická antistresová masáž hlavymasaz-indicka

Indická masáž hlavy, která se v Indii prak­ti­kuje více než 4000 let, napo­máhá k har­mo­ni­zaci těla i duše a uvol­ňuje ener­ge­tické cesty. Uvol­ňuje stres a napětí v klí­čo­vých čás­tech našeho těla – šíjí, rame­nou a hlavě. V dnešní uspě­chané době je člo­věk, který musí řešit hodně pro­blému a stre­so­vých situ­ací, ve vět­ším napětí než naši před­kové. Pro­je­vem toho je ztuhlá šíje a ramena, bolesti hlavy, podráž­dě­nost až nespa­vost. Indická antistre­sová masáž uvol­ňuje sva­lové napětí, pro­krví ztuhlé svaly, odblo­kuje stres ulo­žený na rame­nou, pro­táhne a roz­po­hy­buje napja­tou pokožku hlavy.
Indická antistre­sová masáž hlavy se pro­vádí vsedě, kli­ent je oble­čený a nepo­u­ží­vají se k tomu žádné oleje ani krémy.

Účinky indické antistre­sové masáže

 • uvolní ztuhlé svaly kolem šíje a ramen
 • pod­po­ruje lym­fa­tický a krevní oběh
 • odbou­rává stres
 • uvol­ňuje napětí v oční oblasti
 • napo­máhá k pro­kr­vení pokožky hlavy
 • pod­po­ruje ner­vový sys­tém

Kon­tra­in­di­kace indické antistre­sové masáže

 • záněty, virová one­moc­nění, zvý­šená tep­lota
 • velmi vysoký nebo nízký tlak
 • lupénka
 • cuk­rovka
 • nádo­rová one­moc­nění
 • epi­lep­sie
 • těho­ten­ství
 • po ope­raci, po úrazu

Breussova masáž

Bre­u­ssova masáž je jemná tech­nika, která pomáhá uvol­nit tenzi a napětí svalů v oblasti páteře, zlep­šuje pro­kr­vení jed­not­li­vých obratlů a napo­máhá k odstra­nění bolesti, obzvláště v oblasti kříže a beder.
Metoda spo­čívá v inten­ziv­ním vtí­rání masáž­ního oleje po celé délce páteře, důraz je při­tom kla­den na posti­žená, bolavá místa. Půso­be­ním oleje mezi­ob­rat­lové plo­ténky „nabobt­ná­vají” a obratle se pak lépe vyrov­ná­vají do správné polohy. Bre­u­sso­vou masáží a půso­be­ním oleje dochází k lep­šímu okys­li­čení tkáně obratlů, odpla­vo­vání škod­li­vin krví a sti­mu­laci ner­vo­vých vlá­ken vedou­cích z páteře. Celá páteř se snad­něji rege­ne­ruje a hyb­nost orga­nismu se roz­ši­řuje, masáž je velmi jemná, a tak nejsou známy žádné kon­tra­dikce.

Ceník

Kla­sická rela­xační, rege­ne­rační masáž
Záda a šíje (30 minut)320,- Kč
Záda a šíje (60 minut)540,- Kč
Záda, šíje a dolní nebo horní kon­če­tina (70 minut)630,- Kč
Celé tělo (90 minut)730,- Kč
Lym­fa­tická masáž – manu­ální lym­fodre­náž
60 min550 Kč
5 x 60 min2600 Kč
10 x 60 min4900 Kč
Bre­u­ssova masáž /
60 min550 Kč
Indická antistre­sová masáž hlavy /
Šíje, hlava, obli­čej (30 minut)300 Kč
Šíje, hlava, obli­čej (40 minut)400 Kč