Masáže zkrášlující


Mar­cela pro­vádí masáže již něko­lik let. U těchto masáží se pou­ží­vají spe­ci­ální masážní tech­niky a pro­dukty, které mají pro kůži těla bla­ho­dárné účinky. Jsou vhodné pře­vážně na suchou kůži. Vůně olejů pro­voní celé tělo a mysl naplní neo­če­ká­va­ným zážit­kem.

 

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět poz­ději.
Objednávky: 774 284 143

Hot stones – masáž lávovými kameny

Hře­jivá masáž hor­kými lávo­vými kameny Masáž lávo­vými kameny je tech­nika, která se prak­ti­ko­vala na Havaj­ských ost­ro­vech nebo v Číně. Na tělo masí­ro­vané osoby se kla­dou oblé teplé kameny zahřáté ve vodě na tep­lotu kolem 37 – 50°C. Teplo kamenů se kli­en­tovi roz­lije po celém těle a cel­kově ho uvol­ňuje. Kameny kromě naa­ku­mu­lo­va­ného tepla záro­veň pře­dá­vají velmi sil­nou ener­ge­tic­kou vib­raci a ovliv­ňují tak meri­di­ány – ener­ge­tické cesty vedoucí od konečků prstů až k našim vnitř­ním orgá­nům. Tyto cesty bývají často špatně prů­chodné nebo zcela uza­vřené, ale díky masáži lávo­vými kameny se znovu ote­ví­rají. Masáž lávo­vými kameny dodává životní sílu a dobrou náladu. Tělo je masí­ro­váno stří­davě kameny i bez nich, často se pou­ží­vají také voňavé exo­tické oleje.

Indi­kace masáže s lávo­vými kameny

 • odstra­nění stresu a napětí v těle, sti­mu­lace krev­ního a lym­fa­tic­kého sys­tému
 • řešení pro­blémů se spán­kem, zmír­nění bolestí kloubů, rev­ma­tismu, křečí
 • odstra­nění bolestí hlavy

Masáž lávo­vými kameny navíc pří­z­nivě ovliv­ňuje deto­xi­kaci orga­nismu, která se v zimě postupně zpo­ma­luje a hro­ma­dění toxinů se pro­je­vuje jako pocity nad­měrné únavy i vyšší cit­li­vosti na bolest.

Orientální masáž – Wakan Spamasaze_10

Exo­tický záži­tek, který pře­nese tělo i mysl do světa Dál­ného Východu.
Masáž je pro­vá­děná ori­en­tál­ním ole­jem. Sou­částí je ritu­ální masáž mušlemi a zábal. U této masáže se kom­bi­nuje masáž ruční s masáži mušlemi. Vhodné pro suchou, dehyd­ro­va­nou pokožku těla.

Masáž s arganovým olejem – Arganterapie

Arga­nový olej je zís­ká­ván z plodů arga­no­vého stromu – Arga­nia spi­nosa. Je uni­kátní tím, že obsa­huje 2 – 3 náso­bek pří­rod­ního vita­mínu E než jaké­koli jiné pří­rodní zdroje, obsa­huje esen­ci­ální mastné kyse­liny – Omega 9 a Omega 6, karo­te­no­idy, fytoste­roly, poly­fe­noly. Arga­nový strom roste výhradně v jiho­zá­padní části Maroka na polo­poušti a je nazý­ván „Sva­tým stro­mem“. Díky svým sil­ným rege­ne­rač­ním, léčeb­ným, pro­ti­zá­nět­li­vým a anti­bak­te­ri­ál­ním účin­kům je s úspě­chem vyu­ží­ván při léčbě lupénky, der­ma­ti­tidy, akné a jiných kož­ních pro­blémů. Vyhla­zuje, zjem­ňuje, hyd­ra­tuje kůži, chrání před kli­ma­tic­kými vlivy – větrem, mra­zem, suchem.

Masáž s arga­no­vým ole­jem se pro­vádí jako kla­sická rela­xační, rege­ne­rační masáž.

Arga­nový olej je nazý­ván také „olej krásy“ a „tekuté zlato“.masaze_9

Masáž se zlatou mořskou řasou – Spa zlato

Pre­ven­tivně působí proti před­čas­nému stár­nutí těla, napo­máhá zpev­nit pokožku těla, chrání buněč­nou DNA, vhodné před a po slu­nění. Zahalí celé tělo do jem­ného zla­tého závoje. Vaše tělo bude krásně pro­vo­něné a čás­tečky zlata na těle vydrží až dva dny.
Obsa­huje ZLATOU MOŘSKOU ŘASU – živo­to­dár­nou ener­gii slunce.
Masáž se pro­vádí emulzí obsa­hu­jící zla­tou moř­skou řasou a sou­částí je zábal.

Masáž se pro­vádí jako kla­sická rela­xační, rege­ne­rační masáž.

 

Masáž s bílou mořskou perlou – Spa perla

masaze_11Inten­zivně hyd­ra­tuje vysu­še­nou, ochablou pokožku, zlep­šuje okys­li­čení, má deto­xi­kační úči­nek, zvy­šuje jem­nost a pruž­nost pokožky. Tělo je po masáži zaha­leno do per­le­ťo­vých odlesků, které vydrží až dva dny i po ospr­cho­vání. Vhodné po slu­nění, na slav­nostní pří­le­ži­tosti – svatba, večí­rek nebo jen tak pro dobrý pocit.

Obsa­huje prá­šek z BÍLÝCH PEREL – magický klid měsíce.
Sou­částí masáže je per­lový zábal a masáž ener­ge­tic­kými kameny vul­ka­nic­kého původu.

Masáž se pro­vádí jako kla­sická rela­xační, rege­ne­rační masáž.

Čokoládová masáž – Spa čokoláda

Pro­cedura výborná na omla­zení a zkrášlení pokožky, vyhla­zení celu­li­tidy, zís­kání dobré nálady, odpla­vení toxic­kých látek z těla, uvol­nění ztuh­lých svalů a proti stár­nutí.
Čoko­lá­do­vou masáži a zába­lem se přes pokožku vstře­bá­vají vita­miny, ami­no­ky­se­liny, mine­rály, anti­o­xi­danty.
Sou­částí ošet­ření je čoko­lá­dová masáž a zábal.

His­to­rie čoko­lády
Výji­meč­nost čoko­lády byla známa již před více jak 2 000 lety.
Jejím prv­ním kon­zu­men­tem byla civi­li­zace Mayů z oblasti Mexika a Střední Ame­riky. Čoko­láda se rov­něž pou­ží­vala při nábo­žen­ských obřa­dech a byla velmi oblí­bená mezi panov­níky. Pou­ží­vala se jako pla­ti­dlo. Špa­něl­ští kolo­ni­zá­toři ji při­vezli do Evropy. Prů­mys­lové zpra­co­vání dalo všem mož­nosti vychut­nat si tuto lahůdku, která byla dříve určena pouze pro vyvo­lené.

Slo­žení kaka­o­vého zrna
Pro­teiny, hyd­ráty uhlíku, mine­rály – fos­for, váp­ník, hoř­čík, měď, dras­lík, železo, jód a sodík, vita­miny – A, B, C, D, E, J, K, B1, B2, B3, kyse­lina lis­tová, šest životně důle­ži­tých ami­no­ky­se­lin.
Obsa­huje víc než 800 mole­kul s hyd­ra­tač­ními, toni­zač­ními, rege­ne­rač­ními a revi­ta­li­zač­ními vlast­nostmi.
Anti­o­xi­dant – the­ob­ro­min – má redukční a pro­ti­ce­lu­li­ticky úči­nek, chrání cévy, akti­vuje lát­ko­vou výměnu.
Anti­o­xi­dant – poly­fe­nol – zlep­šuje elas­ti­citu kapi­lár, zabra­ňuje vytvá­ření tuko­vých buněk.

Čoko­láda dokáže sti­mu­lo­vat v mozku tvorbu dopa­minu a uvol­ňo­vat endor­finy a sero­to­nin – zdroje štěstí.
Vůně čoko­lády bude jen třeš­nič­kou na dortu, vítejte ve světě luxusní péče…

Medová masáž – detoxikačnímedova-masaz

Deto­xi­kační medová masáž velmi účinně působí proti roz­vi­nu­tým nemo­cem, stresu, chro­nic­kým cho­ro­bám, opo­tře­bo­vání věkem nebo i při očist­ných kúrách.

Jak to fun­guje?
Při medové masáži dochází k odstra­ňo­vání toxinů až z hlouby těla, které pak „vypla­vou“ díky spe­ci­ál­ním pohy­bům dlaně a medu na povrch kůže. Tyto nečis­toty jsou velmi dobře roz­po­zna­telné od medu.

Med odstra­ňuje usa­ze­niny, všechny jedy z život­ního pro­středí, potra­vin a léků, které si tělo nahro­ma­dilo ve svých tká­ních v prů­běhu života. Jsou z těla pohy­bem ruky doslova vysá­vány. Přes reflexní zóny zad sti­mu­luje medová masáž čin­nost orgánů těla a může se podí­let i na jejich vylé­čení. Medová masáž obno­vuje při­ro­ze­nou deto­xi­kační schop­nost orga­nismu.
I když to nevní­máme, přes kůži při­jí­máme hodně škod­li­vých látek a tělo často neví, jak si s nimi má pora­dit – proto ty otravné rýmy, záněty dutin, vyrážky, astma, revma, infekce močo­vých cest, sva­lové křeče a podobně. Občas je potřeba tělu tro­chu pomoct s rege­ne­rací, a to třeba medo­vou masáži.

Medová masáž se osvěd­čila při:

 • potí­žích krev­ního oběhu
 • aler­gi­ích (pokud to není aler­gie na med)
 • rev­ma­tic­kých one­moc­ně­ních svalů a kloubů
 • artróze
 • žalu­deč­ních a střev­ních poru­chách
 • plís­ňo­vých one­moc­ně­ních střev, pokožky nebo orgánů
 • chro­nické rýmě a cho­ro­bách ved­lej­ších dutin
 • chro­nic­kého úna­vo­vého syn­dromu
 • boles­tech hlavy, depre­sích
 • potí­žích s usí­ná­ním a nespa­vosti
 • výtoku a men­stru­ač­ních pro­blému žen
 • všech sta­vech sla­bosti pod­mí­ně­ných stá­řím
 • jater­ních a led­vi­no­vých cho­ro­bách
 • funkč­ních poru­chách sli­nivky břišní

Medo­vou masáž lze pro­vá­dět na zádech a klou­bech. Jako u ostat­ních pří­rod­ních léčení, může nej­prve dojít ke zhor­šení stavu, které je třeba hod­no­tit jako pří­z­nivé zna­mení, že tělo začíná vylu­čo­vat staré jedy a nečis­toty. U akut­ních pří­padů pro­vá­díme medo­vou masáž i 2x týdně. Nedo­po­ru­čuje se pro­vá­dět při aler­gii na med.

Proč med?
Med obsa­huje důle­žité mine­rály a sto­pové prvky. Tělo přes kůži tyto látky absor­buje. Poté se akti­vuje funkce vylu­čo­vání látek z orga­nismu pro­střed­nic­tvím střev, led­vin, pokožky a dal­ších orgánů. Zavřete oči, rela­xujte a nechte med půso­bit na Vaše tělo.

Ceník

Kla­sická rege­ne­rační, rela­xační masáž
Záda, šíje (30 minut)320 Kč
Záda, šíje (45 minut)420 Kč
Záda, šíje (60 minut)540 Kč
Záda, šíje, nohy (75 minut)630 Kč
Celé tělo (90 minut)730 Kč
Hot sto­nes – masáž lávo­vými kameny
Záda a šíje (30 minut)330 Kč
Záda a šíje (45 minut)450 Kč
Záda, šíje, nohy zezadu (60 minut)580 Kč
Medová masáž – deto­xi­kační
Záda, šíje (30 minut)330 Kč
Záda, šíje, nohy (45 minut)450 Kč
Ori­en­tální masáž – Wakan Spa
Celé tělo (60 minut)680 Kč
Záda, šíje (45 minut )480 Kč
Masáž s arga­no­vým ole­jem – Argan­ter­a­pie
Záda, šíje (30 minut)340 Kč
Záda, šíje (45 minut)450 Kč
Záda, šíje (60 minut)570 Kč
Celé tělo (90 minut)770 Kč
Masáž se zla­tou moř­skou řasou – Spa zlato
Celé tělo (80 minut)780 Kč
Záda, dekolt, ruce (50 minut)520 Kč
Masáž s bílou moř­skou per­lou – Spa perla
Celé tělo (80 minut)780 Kč
Záda, dekolt, ruce (50 minut)520 Kč
Čoko­lá­dová masáž – Spa čoko­láda
Celé tělo (90 minut)1100 Kč