Mezoterapie – omlazení pleti


Mezoterapie

Mezo­te­ra­pie účinně řeší omla­zení pleti, vrásky, skvrny, jizvy, akné, nerov­nosti na pleti.
Mezo­te­ra­pie je zcela ino­vační ošet­ření pomocí der­ma­penu nebo derma válečku pro výraz­nou akti­vaci kolagenu, vypl­nění vrá­sek, odstra­nění akné a jizev. Pomocí mezo­te­ra­pie vzni­kají nové tkáně, které vyplní staré pomocí mik­ro­vpi­chu aktiv­ních látek kos­me­tic­kých pří­pravků do pleti. Dojde k cel­ko­vému zlep­šení stavu pokožky o 70 – 80%.

MEZOTERAPIE je účinné vpra­vo­vání aktiv­ních látek do střední vrstvy kůže.

 

  • Mezo­te­ra­pii pro­vádí pouze kos­me­tička Mar­cela.
První ošetření s jednou aktivní látkou (colagen): 1050 Kč

Výsledky u mezo­te­ra­pie jsou vidi­telné již za 24 hodin a srov­na­telné s plas­tic­kou chi­rur­gii. Omla­zení pleti s mezo­te­ra­pií je rychlé a účinné.

Mezo­te­ra­pie se pro­vádí der­ma­pe­nem nebo derma váleč­kem. Mik­ro­jeh­ličky šetrně pro­ni­kají do vrchní vrstvy pokožky – epi­der­mis. Vždy se zvolí hloubka prů­niku, která je nasta­vi­telná dle cit­li­vosti kli­enta. Mik­ro­ka­nálky vzniklé v pleti výrazně pod­poří pro­ni­kání aktiv­ních látek kos­me­tic­kých pří­pravků z povrchu, dovnitř kož­ních tkání – der­mis.

To má za násle­dek, že mezo­te­ra­pie – mik­ro­sko­pická pora­nění kůže začnou sti­mu­lo­vat růstové a rege­ne­rační mecha­nismy, zak­ti­vuje se mno­žení buněk a vzni­kají zcela nové tká­ňové struk­tury ve formě kolage­no­vých a elas­ti­no­vých vlá­ken.

 

Účinky mezo­te­ra­pie

  • Výrazné zlep­šení stavu vrá­sek a tex­tury pleti
  • Postupné až úplné odstra­nění akné
  • Pokožka získá zdra­vější a mla­dist­vější vzhled
  • Opravdu velmi zna­telně se zmenší jizvy
  • U mastné pleti dojde ke zmen­šení póru a pro­maš­ťo­váni se pleti
  • Vidi­telné zesvět­lení pig­men­to­vých skvrn, které mohou dokonce úplně vymi­zet
  • Mezo­te­ra­pie obno­vuje kolage­nová a elas­tická vlákna
  • Omla­zení, rege­ne­race a roz­mno­žo­vání buněk

mezoterapie1

Apli­kace mezo­te­ra­pie
Mezo­te­ra­pii lze apli­ko­vat na všechny typy pleti. Frek­vence 7 – 20 dní. U velmi zestárlé pleti či pleti s vět­šími nedo­statky lze pro­vést ošet­ření jed­nou až dva­krát týdně.
Mezo­te­ra­pie zahr­nuje: pee­ling, dez­in­fekci, apli­kaci mezo­der­ma­rolleru, der­ma­penu, apli­kace séra s aktivní lát­kou pro daný pro­blém pleti, zapra­co­vání séra ion­to­fo­ré­zou, masáž, hyd­ra­tační, zklid­ňu­jící masku, závě­rečný krém s kolage­nem dle typu pleti.

mezoterapie

Kos­me­tické ošet­ření mezo­te­ra­pií neod­stra­ňuje ani neničí epi­der­mis. Nemá žádné ved­lejší účinky.
Nijak neo­me­zuje akti­vity ošet­řo­vané osoby.
MEZOTERAPIE je rychlé, snadno apli­ko­va­telné a cenově dostupné ošet­ření, které pomůže i tam, kde ostatní metody v omla­zo­vání zkla­maly.
Po ošet­ření mezo­te­ra­pií je pokožka jemně narů­žo­vělá, pro­kr­vená, nedo­po­ru­čuje se apli­kaci make-upu mini­málně 6 hodin a vysta­vo­vání se slu­nění jeden týden.

KONTRAINDIKACE MEZOTERAPIE: spá­lená kůže od slu­níčka, popá­le­niny, ekzém, lupénka, her­pes.

Kos­me­tický derma vále­ček 0,2 mm až 0,5mm s mikro jeh­lič­kami z lékař­ské oceli, vhodný pro všechny druhy pleti, můžete také zakou­pit pro domácí pou­žití. Ráda Vás s ním nau­čím pra­co­vat a vše vysvět­lím.

Sérum a kon­cen­t­ráty
Kon­cen­t­ráty a séra fun­gují jako oka­mžitá pomoc a při pra­vi­delné apli­kaci dochází ke zlep­šení stavu pleti. Mají mno­hem sil­nější úči­nek než krémy. Rege­ne­rují, obno­vují buněč­nou tkáň, chrání před stár­nu­tím, odstra­ňují následky stresu, zklid­ňují pleť, mini­ma­li­zují akné, podráž­dění a začer­ve­nání, zlep­šují elas­ti­citu, vrásky, hyd­ra­taci, obra­ny­schop­nost pleti.

Cena: 95 – 180 Kč