Pedikúra dámská – pánská


Simona pro­vádí pedi­k­úru mokrou kla­sic­kou nebo luxusní. Pedi­kúře se věnuje víc než 10 let. Je odbor­nice přes reflex­to­lo­gii a dokáže reflexní masáží nohou ule­vit od růz­ných potíži. V péči o nohy při své práci pou­žívá značku Callusan v péči o nohy a různé značky laků.

Út – St – na objed­nání

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět poz­ději.

 

Objednávky: 775 744 742

Yvona pro­vádí pedi­k­úru suchou pří­stro­jo­vou nebo mokrou kla­sic­kou či luxusní. Pedi­kúře se věnuje více než 6 let. Pra­cuje se znač­kou kos­me­tiky Bata­van a Cuc­cio. Pro­vádí také mode­láž nehtů na nohou Shella­cem nebo Stri­pla­cem.

Po – na objed­nání

Čt – Pá – na objed­nání

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět poz­ději.

Objednávky: 777 787 792

Pedi­k­úra je pří­jemná péče o nohy – cho­di­dla. I krátký pohled na nohy může mnohé vypo­vě­dět o svém maji­teli. Je důle­žité se o své nohy sta­rat, nohy nás nosí celý život a beze­sporu si naši péči zaslouží.

Kla­sická pedi­k­úra mokrá zahr­nuje:sgmanikurapedikura

  • kou­pel nohou
  • úpravu nehtů
  • odstra­nění zro­ho­va­tělé kůže
  • odstra­nění a ošet­ření kůžičky nehtů
  • rela­xační pěno­vou masáž
  • závě­reč­nou péči

SUCHÁ PŘÍSTROJOVÁ PEDIKÚRA 490,- Kč – pouze u Yvony 777 787 792

Reflexní masáž cho­di­del

je téměř 5000 let stará, léčebná metoda, zalo­žená na sti­mu­laci reflex­ních bodů na plos­kách nohou.pedikura-reflexni-masaz

Reflexní masáž cho­di­del je sta­ro­věká čín­ská tera­pie zcela nein­va­zivní a pří­jemná. Místo užití jehel se pou­žívá pouhý tlak prstů. Na cho­di­dlech exis­tuje množ­ství bodů a zón, které jsou ener­ge­tic­kými dra­hami pro­po­jeny se všemi těles­nými orgány. Sti­mu­lací těchto bodů lze pozi­tivně ovliv­nit funkci sou­vi­se­jí­cích orgánů, povzbu­dit jejich při­ro­ze­nou rege­ne­raci, zmír­nit jejich bolest, nebo je dokonce zcela vylé­čit. Reflexní masáž zlep­šuje funkci krev­ního i lym­fa­tic­kého sys­tému, napo­máhá orga­nismu vylou­čit toxické látky, posi­luje ner­vo­vou sou­stavu, uvol­ňuje napětí a stres.

Dopo­ru­ču­jeme spo­jit pedi­k­úru s reflexní masáži.

Ceník

Pedi­k­úra mokrá kla­sická
kou­pel nohou, úprava nehtů, odstra­nění zro­ho­va­tělé kůže, odstra­nění a ošet­ření kůžičky nehtů, rela­xační pěnová masáž, závě­rečná péče
350 Kč
Pedi­k­úra mokrá kla­sická + pee­ling390 Kč
Pedi­k­úra mokrá kla­sická + pee­ling + gellak /pouze u Yvony580 Kč
Pedi­k­úra suchá pří­stro­jová/pouze u Yvony
490 Kč
Reflexní masáž nohou (cca 15 – 20 minut) /pouze u Simony
260 Kč
Kla­sická masáž plo­sek nohou 180 Kč
Lako­vání barevné50 Kč
Lako­vání fran­cie nebo Viny­lux70 – 100 Kč
Odla­ko­váni 15 Kč
Sušič laku 20 Kč
Odstra­nění kuřího oka50 Kč
Zábal vyži­vu­jíci, nebo para­fín 100 Kč
Pedi­k­úra + Shellac
/pouze u Yvony
550 Kč
Shellac nebo Stri­plac /pouze u Yvony300 Kč
Pedi­k­úra mokrá luxusní (120 minut)
kla­sická pedi­k­úra mokrá + pee­ling, masáž reflexní, maska se zába­lem, lako­vání (i pro pány spe­ci­ál­ním lakem), závě­rečný krém
880 Kč
Pedi­k­úra luxusní + Mani­k­úra luxusní (120 minut)
kla­sická pedi­k­úra mokrá + pee­ling, masáž reflexní, maska se zába­lem, lako­vání (i pro pány spe­ci­ál­ním lakem), závě­rečný krém
1400 Kč

Mani­k­úra dám­ská, pán­ská