Permanentní prodlužování řas


Pro­dlu­žo­vání řas se v našem salonu věnu­jeme již více než sedm let. Díky metodě pro­dlu­žo­vání řas – řasa na řasu, nebo zhuš­tění řas, je oko více ote­vřené, výraz­nější, nemusí se pou­ží­vat řasenka a vy už nebu­dete řešit žádné roz­ma­zané líčení. Pro­dlou­žené řasy jsou po celý den i noc per­fektní. Řasy husté, delší a neo­do­la­telné, ale při­tom k nero­ze­znání od řas pří­rod­ních při správné apli­kaci pro­dlu­žo­vání řas.

Vyzkou­šejte u nás pro­dlu­žo­vání řas a Vaše oči budou luxusně ele­gantní.

Per­ma­nentní pro­dlu­žo­vání či zhuš­ťo­vání řas je moderní metoda, která umožní pro­dlu­žo­vání řas jaké­koli délky. Jedná se o řasy syn­te­tické, které se apli­kují řasa na řasu, tzn. že každá jed­not­livá řasa kopí­ruje tvar pří­rodní řasy a pev­ným spo­je­ním řasu pro­dlu­žuje a zesi­luje. Metoda pro­dlu­žo­vání řas pro­ve­dená správ­nou apli­kací neza­tě­žuje ani nepo­ško­zuje řasy pří­rodní.

perm_1

perm_3

Pro­dlou­žené řasy mají trvan­li­vost čtyř týdnů a více v závis­losti na péči ze strany zákaz­nice, jakož i na při­ro­ze­ném cyklu růstu řas.
Proto se dopo­ru­čuje, aby zákaz­nice absol­vo­vala dopl­nění pro­dlu­žo­vání řas každé 3 – 4 týdny, v závis­losti na péči a při­ro­ze­ném růstu řas.
Při pro­dlu­žo­vání řas pou­ží­váme řasy s růz­nou tloušť­kou – 0,15 a 0,2 a různé zakři­vení řas – J, C, B, D a délky od 7mm – 17mm.

perm_5

Cenik

NOVÉ ŘASY-PRVNÍ APLIKACE
Trvá asi 2 – 2,5 hodiny, kde na jedno oko při­jde cca 80 – 100 řas.1500 Kč
DOPLNĚNÍ ŘAS
Dopl­nění řas trvá asi 1,5- 2 hodiny. Záleží v jakém stavu jsou řasy a jak velké máte oko.
Po 2 týd­nech650 – 700 Kč
Po 3 – 4 týd­nech800 – 850 Kč
Po 4 – 5 týd­nech850‑1000 Kč
Po 6 týd­nech1200 Kč
BAREVNÉ ŘASY NAVÍC50 – 100 Kč
3D ŘASY NAVÍC150 – 300 Kč
SUNDÁNÍ ŘAS100 – 150 Kč
Trvalá na řasy 499 Kč
Lash Lif­ting – trvalá na řasy549 Kč

Milé kli­entky, vždy záleží na tom, jak doma peču­jete o své řasy. Někte­rým kli­entkám stačí dopl­nění po 4 týd­nech a to proto, že opravdu na ně nedá­vají žád­nou vodu nebo mají své vlastní řasy kva­litní a tvrdé. Dopo­ru­ču­jeme dopl­nění po 3 týd­nech, ale je možné dopl­nění i po 2 týd­nech, pokud chcete mít pořád krásně husté řasy. Je na Vás, jakou dobu dopl­nění zvo­líte.

Pokud nosíte kon­taktní čočky, při­neste si pro­sím potřebné věci k odlo­žení čoček.

rasy-3rasy-2rasy7rasy-4259

více fotek na: www.facebook.com/salongracia