Trvalá na řasy s kolagenem nebo Lash Lifting + barvení řas + Botox Bomb


Trvalá na řasy klas­sik s kolage­nem nebo Lash Lif­ting Power Pad krásně natočí vaše řasy. Moderní metoda trvalé na řasy pro trvale krásné, výrazné a doko­nale upra­vené řasy. Kolagen při­spívá k růstu řas a chrání je v prů­běhu pro­cedury. Trva­lou na řasy dopo­ru­ču­jeme pro kaž­dého v jakém­ko­liv věku. Obě vari­anty můžete navíc ukon­čit super výži­vou na řasy a to Lash botox bomb.

 

  • Trva­lou na řasy klas­sik nebo Lash Lif­ting apli­kuje pouze kos­me­tička Mar­cela.

Trvalá na řasy klas­sik nebo Lash Lif­ting s Botox Bomb výži­vou.

TRVALÁ NA ŘASY klas­sik se pro­vádí pomocí mini­a­tur­ních natá­ček růz­ných veli­kostí.

LASH LIFTING se pro­vádí na řasy pomocí 3D Power Pad k nimž se řasy při­chytí. Pro zís­kání a zafi­xo­vání poža­do­va­ného tvaru řas se apli­kují spe­ci­ální pří­pravky, které jsou šetrné k oblasti oka a jeho okolí. Za hodinu je vše hotovo, včetně bar­vení řas, a Vy se může těšit z výsled­ného efektu.

  • U Lash Lif­tingu se jed­no­duše VAŠE řasy s trva­lou POWER PAD nad­zved­nou smě­rem nahoru k obočí, nevzniká zato­čení a líčení je mno­hem lehčí.

LASH BOTOX BOMB – dopo­ru­ču­jeme jako výživ­nou repa­rační kůru na poško­zené řasy a také můžeme apli­ko­vat ihned po Lash lif­tingu či po trvalé řas. Jde o super sil­nou výživu na řasy, která se může apli­ko­vat i jed­nou za dva týdny nebo jed­nou měsíčně.

  • LASH BOTOX BOMB – extrémně účinná pro­fe­si­o­nální vyži­vu­jící kůra na řasy, která o 100% zvy­šuje objem pří­rodní řasy díky jedi­neč­nému slo­žení níz­ko­mo­le­ku­lární kyse­liny hya­lu­ro­nové, ami­no­ky­se­lin, kera­tinu, bam­buc­kého másla, arganu, ricinu, vita­minu E a dal­ších. Uzdra­vuje, urych­luje růst a výrazně posi­luje pří­rodní řasy.

Výsle­dek na řasáchtrvala_8

• Oči se roz­jasní, opticky zvětší, oko se ote­vře, obli­čej působí živěji
• Zvý­razní se při­ro­zená linie řas a tím i celého oka
• Vynik­nou i krátké a řídké řasy
• Naná­šení řasenky je mno­hem jed­no­dušší a rych­lejší
• Pohled je neo­do­la­telný a při­taž­livý
• Dlouhé, krátké či rovné řasy jsou krásně nato­čené a vytvoří půvabný vějíř
• Zákaz­nice již nemusí pou­ží­vat kleš­tičky

lash lifting

 

Trvalá na řasy klas­sik nebo Lash lif­ting vydrží při­bližně 2 – 3 měsíce, poté je možné ji apli­ko­vat znovu.
Trvalá na řasy klas­sik nebo Lash Lif­ting je určen všem dív­kám a ženám, hlavně však těm, které mají řasy rovné, krátké, dlouhé nebo nevý­razné.

Dopo­ru­ču­jeme dopl­nit Lash Lif­ting o vyži­vu­jící kůru Lash Botox Bomb.

Kon­tra­in­di­kace trvalé na řasy: nedo­po­ru­čuji apli­ko­vat trva­lou na řasy, když máte men­stru­aci, zánět oka.

Pokud nosíte kon­taktní čočky, pro­sím při­neste si sebou potřebné věci k odlo­žení čoček.

trvala_2

Nato­čení na natáčku

trvala_3

Bar­vení řas

trvala_4

Trvalá na řasy

trvala_5

Před apli­kací

trvala_6

Po apli­kaci

trvala_7

Výsle­dek

trvala_9

Nato­čení na natáčku

trvala_10

Bar­vení po apli­kaci trvalé

trvala_11

Trvalá na řasách po

trvala_12

trvala_13

trvala_14

trvala_15

Sou­částí apli­kace trvalé na řasy je v ceně bar­vení řas.

Cena trvalé na řasy klas­sik + bar­vení řas: 499 Kč

Cena trvalé na řasy Lash Lif­ting + bar­vení řas: 549 Kč

Cena LASH BOTOX BOMB: 250,- Kč

lash liftinglash lifting