Hloubkové čištění pleti ultrazvukovou špachtlí


Čiš­tění pleti je pro­vá­děno ultra­zvu­ko­vou špachtlí, která pra­cuje na prin­cipu velice jem­ných vyso­ko­frekvenč­ních vib­rací. Ultra­zvu­ková špachtle velmi účinně čistí pleť, odstra­ňuje z pórů všechny nečis­toty, odum­řelé buňky, a záro­veň pro­vádí velmi jem­nou vib­rační mik­ro­ma­sáž pokožky.
Jedná se o neagre­sivní a šetr­nou metodu, která vyčistí až 80% nečis­tot.

Cena (+ sérum dle typu pleti): 630 Kč

Čiš­tění pleti ultra­zvu­ko­vou špachtlí je exfo­li­ační metoda půso­bící díky ultra­zvu­ko­vým mik­ro­vib­ra­cím.
Ultra­zvuk jsou mecha­nické vib­race vyvo­lané elek­tro­me­cha­nic­kým pří­stro­jem, který vysílá jemné elek­trické impulzy a záro­veň pro­vádí velmi jem­nou vib­rační mik­ro­ma­sáž pokožky.

Čiš­tění ultra­zvu­ko­vou špachtlí dosáh­neme: mesosystem

 • hloub­kové odstra­nění svrchní vrstvy pokožky s odum­ře­lými buň­kami
 • vyčiš­tění pleti od nečis­tot
 • lepší okys­li­čení pokožky
 • obnovu/omlazení der­mis pomocí mik­ro­ma­sáže
 • lepší prů­nik aktiv­ních látek kos­me­tický pří­pravků

Ultra­zvu­ková mezo­te­ra­pie – ion­to­fo­réza
Dle typu pleti se apli­kují účinná séra – kon­cen­t­ráty, které za pomoci ultra­zvu­kové ion­to­fo­rézy – jemné mik­ro­ma­sáže, vpra­vují aktivní látky z kos­me­tic­kých pro­duktů hlu­boko do pod­koží – der­mis. Akti­vuje se tvorba elas­ti­no­vých a kolage­no­vých vlá­ken.
Účinky v podobě doko­nale čisté, hyd­ra­to­vané a zdravé pleti!
Vyu­žijte tuto nej­mo­der­nější metodu čiš­tění ultra­zvu­kem a něko­li­ka­ná­sobně zvyšte účin­nost kos­me­tic­kého ošet­ření.

 

Čiš­tění pleti ultra­zvu­kem zahr­nuje

 • vyčiš­tění pleti – odlí­čení
 • pee­ling
 • čiš­tění pleti ultra­zvu­ko­vou špachtlí
 • ruční dočiš­tění
 • masku zklid­ňu­jící
 • závě­rečný krém