Věrnostní program a akce


AKCE

NOVINKALASH LIFTING 549,- Kč

LASH BOTOX BOMB 250,- Kč

Lash lif­ting je nej­mo­der­nější forma zato­čení a nad­zved­nutí řas či ino­vace trvalé na řasy.

Lash botox bomb je velice silná výživa pro vaše řasy.

Objed­ná­vejte na tel.: 774 284 143

U Lash Lif­tingu se jed­no­duše VAŠE řasy s trva­lou POWER PAD nad­zved­nou smě­rem nahoru k obočí, nevzniká zato­čení a líčení je mno­hem lehčí.

ZÍSKEJTE OD NÁS 2000,- KČ NA RUKU.

Jak zís­kat 2000,-Kč ?????
Poža­davky:

- ori­en­tační věk: cca 15 – 40 let

- musí jít o změnu účesu z dlou­hých vlasů na výrazně kratší – krátké účesy, kratší mikáda, asy­me­t­rické střihy apod.

- zkra­co­vání po celé hlavě mini­málně o 25 – 30 cm

- změna barvy může být, ale nemusí – pod­statná je změna střihu

- sou­hlas s foto­do­ku­men­taci a násled­nou pre­zen­taci na webu

Pra­cu­jeme na pro­jektu ze života žen, který se zabývá tím, že ženy mají odvahu na změny ve svém životě a začí­nají právě úče­sem.

Jako salon Grá­cia jsme jen zpro­střed­ko­va­tele, kteří vám udě­lají oprav­do­vou změnu účesu, a za ní zapla­títe kadeř­nici. Peníze – odměnu (2000,-) vyplácí spo­leč­nost QAS agency, která vše nafotí.

PEDIKÚRA SUCHÁ MEDICIÁLNÍ 490,- Kč

Objed­ná­vejte na tel.: 777 787 792

Věrnostní slevy

Do slev se zazna­me­ná­vají pouze poskyt­nuté služby. Neza­po­čí­tává se tady nákup pro­duktu – výrobku.

Exklu­zivní nabídka kos­me­tičky pro věrné kli­enty:

  • Při 3. návštěvě  5% sleva.
  • Při 5. návštěvě zdarma navíc sérum ke kos­me­tic­kému ošet­ření.
  • Při 8. návštěvě 10% sleva.
  • Při 10. návštěvě zdarma bar­vení řas, obočí nebo para­fí­nový zábal na ruce + dárek.
  • Plat­nost jedné kar­tičky je 12 měsíců.

Dárky, slevy a služby zdarma jsou posky­to­vány pouze při vyu­žití slu­žeb nad 900 Kč.

Exklu­zivní nabídka masérky pro věrné kli­enty:

  • Zeptejte se u každé masérky.

Exklu­zivní nabídka pedi­kérky a mani­kérky pro věrné kli­enty :

  • Zeptejte se u pedi­kérky a mani­kérky.