Kadeřnictví

Lucie Slou­pová

Kadeř­nice s více než 20-letou praxí pra­cuje výhradně s ital­skou znač­kou SELECTIVE PROFESSIONAL. Pokud rádi nosíte spe­ci­ficky stři­žené motivy – Hair Tat­too (hlavně pán­ské), tak naše kadeř­nice Lucka je na tyto kre­ace Expert. V kadeř­nic­tví stříhá Lucie dám­ské, pán­ské, dět­ské vlasy.

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět poz­ději.

Objed­návky na tel. čísle: +420 604 549 760
Jana Ber­grová

Kadeř­nice s více než 20ti-letou praxí a drži­telka oce­nění Loréal Expert pra­cuje výhradně se znač­kou ORÉAL PROFESSIONNEL – pře­de­vším s řadami INOA MAJIRELL. Navíc si můžete vybrat ze široké škály pro­duktů této značky ina domácí péči. V kadeř­nic­tví Jana stříhá dám­ské, pán­ské, dět­ské vlasy.

Jestliže se mi nemů­žete dovo­lat, mám v danou chvíli plné ruce práce, zavo­lám vám ráda zpět poz­ději.

Objed­návky na tel. čísle: +420 602 587 715

U nás v kadeř­nic­tví si můžete dopřát pro­fe­si­o­nál­ních kadeř­nic­kých slu­žeb, včetně pora­den­ství a přá­tel­ského pří­stupu. Obě kadeř­nice pra­vi­delně navště­vují ško­lení a vzdě­lá­vají se v nej­mo­der­něj­ších tech­no­lo­gi­ích střihů jako je i 3D stří­hání, bar­vení OMBRÉ, BRONDÉ, melí­ro­vání kla­sické i barevné.

Pora­díme Vám, co s krát­kými, polodlou­hými či dlou­hými vlasy. Uče­šeme Vás pro různé spo­le­čen­ské udá­losti – plesy, svatby, párty, večírky.

Posky­tu­jeme bez­plat­nou kon­zul­taci ohledně střihu a barvy, aby Vám to co nej­více slu­šelo.

V našem kadeř­nic­tví je spo­ko­je­nost zákaz­níků na prv­ním místě, a proto jsou služby posky­to­vány s přá­tel­ským pří­stu­pem, na vysoké úrovni a za rozum­nou cenu. Upřed­nost­ňu­jeme kva­litu před kvan­ti­tou!

Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

kadernice-janakadernice-lucielorealselectivlorealloreal

Co je bar­vení BRONDE?styl-bronde

Bronde styl před­sta­vuje aktu­álně jeden z nej­žha­věj­ších trendů v bar­vení vlasů. Spo­juje v sobě při­ro­zeně krásu dvou světů – krásu tmavších hně­dých odstínů a svět­lej­ších odstínů blond. Bronde je mezi­ná­rodní trend v bar­vení vlasů a sou­časně nová bar­vící tech­nika, která pomocí blond a hně­dých odstínů vytváří ve vla­sech kon­trast se zacho­vá­ním při­ro­ze­ného výsledku.

Bronde vzhled vykouz­líme pomocí odstínů INOA mokka, které pod­trh­nou vaši při­ro­ze­nou krásu. Právě díky jem­ným odstí­nům INOA je nyní bar­vení Bronde nej­žá­da­nější služ­bou v Salo­nech Expert.

Co je bar­vení OMBRÉ?barveni-ombre

Meto­dou OMBRÉ dosáh­nete vlasů tma­vých u kořínků a postupně zesvět­le­ných konečků díky mód­nímu trendu, který se nazývá „ombré look“. Ombré má oži­vit účes tím, že zesvět­líme konečky vlasů a vytvo­říme tak efekt vlasů zesvět­le­ných slun­cem nebo se může pro­vést postupné zesvět­lo­vání vlasů od nej­tmavších tónů až třeba k úplné blond v koneč­kách vlasů.

Co je bar­vení SOMBRÉ? ombre

Som­bré (Soft Ombré) neboli jemné ombré je oproti kla­sic­kému mno­hem jem­nější, né tolik kon­trastní a vytváří nepa­trné při­ro­zené pře­chody a pro­svět­lení. Správné som­bré by mělo vypa­dat na vla­sech jako vyši­so­vané od slu­níčka.“

 

CENÍK LUCIE

DÁMSKÉ

Mytí krátké vlasy40 Kč
Mytí středně dlouhé vlasy50 Kč
Mytí dlouhé vlasy60 Kč
Střih krátké 250 Kč
Střih středně dlouhé vlasy260 Kč
Střih dlouhé vlasy280 Kč
Fou­kání krátké vlasy200 Kč
Fou­kání středně dlouhé vlasy300 Kč
Fou­kání dlouhé vlasy350 Kč
Zábal200 – 250 Kč
Bar­vení krátké vlasy450 Kč
Bar­vení středně dlouhé vlasy600 Kč
Bar­vení dlouhé vlasy750 Kč
Melír krátké vlasy550 Kč
Melír středně dlouhé vlasy680 Kč
Melír středně dlouhé vlasy810 Kč
Rege­ne­race 40 – 60 Kč
Tužidlo, lak gel40 – 60 Kč
Masáž hlavy + vita­mín 10minut280 Kč

PÁNSKÉ

Stří­hání kla­sické s mytím-krátké až dlouhé vlasy 440 – 730 Kč
Střih stroj­kem 200 – 280 Kč
Stři­hání bez mytí kla­sické krátké až dlouhé vlasy 250 – 280 Kč
Orna­ment200 Kč
Stří­haní knír, vousů 100Kč, 250 Kč

DĚTSKÉ

250 Kč

CENÍK JANY

DÁMSKÉ

Foukaná+Stylig
Krátké250 Kč
Polodlouhé350 Kč
Dlouhé400 Kč
Střih+Foukaná+Stylig
Krátké380 Kč
Polodlouhé450 Kč
Dlouhé550 Kč
Masᾞ hlavy s rege­ne­rační ampulí
Krátké90 Kč
Hloub­ková rege­ne­race
Krátké150 Kč
Bar­vení + střih +fou­kaná
Krátké980 Kč
Polodlouhé1200 Kč
Dlouhé1400 Kč
Bar­vení + fou­kaná
Krátké850 Kč
Polodlouhé950 Kč
Dlouhé1050 Kč
Pře­liv + fou­kaná
Krátké850 Kč
Polodlouhé950 Kč
Dlouhé1050 Kč
Pře­liv + střih +fou­kaná
Krátké980 Kč
Polodlouhé1200 Kč
Dlouhé1400 Kč
Bar­vení OMBRÉ, BRONDÉ
Krátké1200 Kč
Polodlouhé1300 – 1600 Kč
Dlouhé1400 – 1900 Kč
Odbar­vo­vání
Krátké (1 odměrka)180 Kč 
Melír+Barva +střih + fou­kaná
Krátké1150 Kč
Polodlouhé1650 Kč
Dlouhé1850 Kč
Melír + střih
Krátké1150 Kč
Polodlouhé1600 Kč
Dlouhé1800 Kč
Kera­tin na vlasy
Krátké do 10cm1000 Kč
Polodlouhé do 20cm1600 Kč
Dlouhé do 30cm2000 Kč
Kera­tin Power­dose pro kera­tin
Krátké100 Kč/ 1 lah­vička
Fiber­ceu­tic (3 složky kera­tin masky)
Krátké250 Kč
Vlny, lokny spi­rály
Krátké, polodlouhé160 – 250 Kč
+ umytí vlasù 80,-
Trvalá + střih + fou­kaná
Krátké840 Kč
Polodlouhé1050 Kč
Dlouhé1150 Kč
Trvalá + fou­kaná
Krátké700 Kč
Polodlouhé900 Kč
Dlouhé1100 Kč
Vodová (umytí, nato­čení, sty­ling)
Krátké260 Kč
Polodlouhé350 Kč
Dlouhé450 Kč
žŽehlení vlasů (pouze vyžžehlení)
Krátké 100 Kč
Polodlouhé150 Kč
Dlouhé200 Kč
Ofina
Krátké60 Kč
Spo­le­čen­ský účes
Polodlouhé700 – 1000 Kč
Dlouhé200 Kč záloha při zkouššce
Cena bude sta­no­vena po kon­zul­taci s kadeř­nicí dle nároč­nosti účesu a délky vlasů.

PÁNSKÉ

Mytí+Střih+Foukaná+Styling440
Střih na sucho250 Kč
Dlouhé480 Kč
Střih stroj­kem
Krátké 200 Kč
Úprava vousu100 – 250 Kč
Pán­ské bar­vení  
Krátké300 – 600 Kč

DĚTSKÉ

Střih stroj­kem180
Střih děti do 10 let250 Kč
Dlouhé380 Kč
Ceny pro­sím kon­zul­tujte s kadeř­nicí. Vždy záleží na spo­třebě barvy a cena se u hustých vlasů a nároč­ností práce může lišit.